• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 14087/BTC-TCHQ năm 2018 về nộp Giấy phép CITES khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 14087/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14087/BTC-TCHQ
V/v nộp Giấy phép CITES khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Liên quan đến việc nộp Giy phép CITES khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục CITES, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu, tái xuất đối với hàng hóa thuộc Phụ lục CITES, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép CITES có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép CITES (bản giy) đcán bộ hải quan xác nhận slượng hàng hóa thực xuất vào ô s14 của Giấy phép CITES. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý CITES theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép CITES cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép CITES được cấp trên cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp 01 bản chụp Giấy phép CITES cho cơ quan hải quan.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/cáo);
-
Cổng thông tin điện tử Hải quan (để đăng tải);
- Lưu. VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

 

Điều 24. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc giám sát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu động vật hoang dã

1. Khi làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan cửa khẩu làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật có trách nhiệm xác nhận số lượng mẫu vật thực tế xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu vào giấy phép, chứng chỉ quy định tại Điều 15 Nghị định này, ghi số hiệu và ngày, tháng, năm của giấy phép, chứng chỉ vào tờ khai hải quan; gửi bản sao giấy phép, chứng chỉ đã xác nhận trong mỗi quý vào tuần đầu của quý tiếp theo cho Cơ quan quản lý CITES.

2. Các cơ quan chức năng quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định này theo thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Cơ quan quản lý CITES Việt Nam về các vụ vi phạm liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh, nhập nội từ biển mẫu vật các loài động vật, thực vật quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14087/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 14/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14087/BTC-TCHQ

288

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400238