• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

 

Công văn 1410/GSQL-GQ1 năm 2015 về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng do Cục Giám sát Quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1410/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1410/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vận chuyển Quốc tế Dương Minh
(Đ/c: 59 Tr
n Đình Xu, P. Cầu Kho, Q1. Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 35CVDM ngày 14/10/2015 của Công ty TNHH Vận chuyển Quốc tế Dương Minh về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b mục 3 công văn số 3016/BKHCN-ĐTG ngày 24/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 9/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì “Đi với máy móc, thiết b dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ và/hoặc nhập khu từ Trung Quốc thì tiếp tục thực hiện theo các quy định ca pháp luật hiện hành và theo Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 6/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng”.

Đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ để được xác nhận lộ hàng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ có xuất xứ từ Trung Quốc không thuộc các trường hợp bị tạm ngừng nhập khẩu theo hướng dẫn tại Thông báo số 2527/TB-BKHCN nêu trên trước khi thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng.

Cục Giám sát Quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Vận chuyn Quốc tế Dương Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ngô Minh Hải

 

3. Vì vậy, trong thời gian chờ ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị như sau:

...

b) Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ và/hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc thì tiếp tục thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành và theo Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1410/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 12/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1410/GSQL-GQ1

550

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295774