• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 1417/BGTVT-KHCN năm 2019 về vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 1417/BGTVT-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1417/BGTVT-KHCN
V/v: vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp văn bản số 60/TCHQ-GSQL ngày 03 tháng 01 năm 2019 của quý Tổng cục về vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 69/2018/NĐ-CP thời điểm người nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan hay thời điểm hàng về tới cảng, Bộ Giao thông vn tải có ý kiến như sau:

Theo quy định tại mục II.9.d Phụ lục I ban hành cùng Nghị định số 69/2018/NĐ-CP thì các loại ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc (trừ các loại rơ moóc, sơ mi rơ moóc chuyên dùng), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ đã qua sử dụng loại quá 05 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Hiện nay, năm nhập khẩu được căn cứ theo khoản 8 Điều 18 của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì thời điểm hàng cập cảng hoặc đến cửa khẩu được xác định như sau:

- Trường hợp phương tiện vận tải nhập cảnh khai hải quan điện tử, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày phương tiện vận tải đến cửa khẩu theo thông báo của hãng vận tải trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

- Trường hợp phương tiện vận tải làm thủ tục hải quan nhập cảnh theo phương thức thủ công, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày cơ quan hải quan đóng dấu lên bản khai hàng hóa nhập khẩu tại cảng dỡ hàng trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh (đường biển, đường hàng không, đường sắt) hoặc ngày ghi trên tờ khai phương tiện vận tải qua ca khẩu hoặc s theo dõi phương tiện vận tải (đường sông, đường bộ).

Đối với cả 02 phương thức trên, người nhập khẩu có thể mở tờ khai hải quan trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến ca khẩu.

Bên cạnh đó, việc xác định năm nhập khẩu theo phương án nêu trên hiện đã được áp dụng đối với ô tô ch người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng nhập khẩu quy định tại thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA của Bộ Thương mại, Bộ Giao thông vận tải, B Tài chính và Bộ Công an về hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Giao thông vận tải về năm nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng gửi ti quý Tổng cục tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Lê Đình Thọ (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHCNHu
y;

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Trần Quang Hà

 

Điều 18. Khai hải quan
...
8. Thời hạn nộp tờ khai hải quan

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu, việc nộp tờ khai hải quan được thực hiện sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm do người khai hải quan thông báo và chậm nhất 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh;

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu, việc nộp tờ khai hải quan được thực hiện trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.

Trường hợp phương tiện vận tải nhập cảnh khai hải quan điện tử, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày phương tiện vận tải đến cửa khẩu theo thông báo của hãng vận tải trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trường hợp phương tiện vận tải làm thủ tục hải quan nhập cảnh theo phương thức thủ công, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày cơ quan hải quan đóng dấu lên bản khai hàng hóa nhập khẩu tại cảng dỡ hàng trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh (đường biển, đường hàng không, đường sắt) hoặc ngày ghi trên tờ khai phương tiện vận tải qua cửa khẩu hoặc sổ theo dõi phương tiện vận tải (đường sông, đường bộ).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1417/BGTVT-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Trần Quang Hà
Ngày ban hành: 20/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1417/BGTVT-KHCN

267

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407981