• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản pháp luật về Cải cách hành chính

 

Công văn 1417/BNV-CCHC hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ do Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Công văn 1417/BNV-CCHC
Bản Tiếng Việt

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1417/BNV-CCHC
V/v hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp bộ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Các bộ, cơ quan ngang bộ

Ngày 20/3/2013, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 933/BNV-CCHC hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ; căn cứ vào tình hình triển khai thực tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung đối với các bộ, cơ quan ngang bộ (gọi chung là bộ) về một số tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống nhất một số vấn đề sau đây:

1. Về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần

a) Đối với một số tiêu chí thành phần (TCTP) tại Công văn số 933/BNV-CCHC có sai sót, được chỉnh sửa lại như sau:

- TCTP 1.1.4: Thực hiện thang điểm đánh giá của TCTP 1.1.4 tại Bảng 1 Quyết định số 1294/QĐ-BNV là "nếu thực hiện trên 80% kế hoạch thì điểm đánh giá là 2; từ 70 - 80% kế hoạch thì điểm đánh giá là 1,5; từ 50 - dưới 70% kế hoạch thì điểm đánh giá là 1; dưới 50% kế hoạch thì điểm đánh giá bằng 0".

- TCTP 2.1.2: Sửa đoạn "văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh" thành "văn bản quy phạm pháp luật của bộ".

b) Hướng dẫn bổ sung đối với một số tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần như sau:

- TCTP 1.5.2 về sáng kiến trong triển khai công tác CCHC: Là những giải pháp, biện pháp, mô hình, cách làm mới được áp dụng và đem lại hiệu quả trong thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm của bộ, được tổng hợp, đánh giá trong báo cáo cải cách hành chính năm.

- TC 2.3 tại Bảng 1 Quyết định số 1294/QĐ-BNV: Thống nhất nội dung tiêu chí này là "công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do bộ, ngành khác và địa phương ban hành liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của bộ" để xây dựng, ban hành và thực hiện kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

- TC 4.4 về phân cấp quản lý: Các bộ thống nhất tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình triển khai phân cấp quản lý đối với các nhiệm vụ được quy định tại Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa có hướng dẫn của Chính phủ hoặc bộ quản lý ngành (như TCTP 5.1.1; 5.4.1, 5.4.3 v.v…): Các bộ chấm điểm 0 để Bộ Nội vụ có cơ sở báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ có liên quan.

- TCTP 5.2.1 về tuyển dụng công chức:

+ Việc đánh giá tuyển dụng đúng quy định hay không là căn cứ vào Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng công chức.

+ Nếu bộ và các cơ quan trực thuộc có chỉ tiêu biên chế trong năm 2012 nhưng không thực hiện tuyển dụng thì coi như không thực hiện đúng quy định tuyển dụng, điểm đánh giá bằng 0.

+ Nếu không có chỉ tiêu biên chế và trong năm 2012 không thực hiện công tác tuyển dụng thì lấy kết quả tuyển dụng của năm trước gần với năm 2012 để làm căn cứ đánh giá, chấm điểm.

- TCTP 5.2.2 về tuyển dụng viên chức:

+ Việc đánh giá tuyển dụng viên chức đúng quy định hay không đúng quy định căn cứ vào Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng viên chức (năm 2012 thực hiện theo Thông tư 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ; từ năm 2013 thực hiện theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 và Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ);

+ Nếu đơn vị sự nghiệp thuộc bộ có chỉ tiêu tuyển dụng trong năm 2012 nhưng không thực hiện tuyển dụng thì coi như không thực hiện đúng quy định tuyển dụng, điểm đánh giá bằng 0;

+ Nếu năm 2012 đơn vị sự nghiệp không có chỉ tiêu và không tổ chức tuyển dụng viên chức thì lấy kết quả tuyển dụng viên chức của năm trước gần với năm 2012 để làm căn cứ đánh giá, chấm điểm.

- TCTP 5.2.3 về bố trí công chức: Vì chưa có hướng dẫn về vị trí việc làm nên các bộ chỉ đánh giá kết quả bố trí công chức theo ngạch của các đơn vị thuộc bộ để chấm điểm theo đúng thang điểm quy định của tiêu chí thành phần.

- TCTP 5.4.4 về chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính: Các bộ có chính sách này thì phải được thể hiện bằng quy chế, quy định cụ thể. Nếu đánh giá là có chính sách thì phải kèm theo các văn bản nêu trên để kiểm chứng.

- TCTP 7.3.1 về danh mục quy trình áp dụng tiêu chuẩn ISO tại cơ quan bộ: Cơ quan bộ (bao gồm các vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra bộ) được tính là một đơn vị triển khai thực hiện ISO.

- TCTP 7.3.2 về tỷ lệ cơ quan hành chính thuộc bộ được cấp chứng chỉ ISO: Chỉ tính tỷ lệ số đơn vị được cấp chứng chỉ ISO trên tổng số cơ quan hành chính trực thuộc bộ (cục, tổng cục và tương đương).

c) Hướng dẫn thực hiện một số TC, TCTP đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an:

- TCTP 5.4.2 về thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh: Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nếu không thực hiện thì không chấm điểm; đồng thời báo cáo về tình hình thực tế triển khai nâng ngạch công chức tại bộ và có đề xuất, kiến nghị để Bộ Nội vụ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Về đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Lĩnh vực 6 Bảng 1 Quyết định số 1294/QĐ-BNV: Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an không thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thì không chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần của lĩnh vực này; đồng thời báo cáo về tình hình thực hiện cơ chế quản lý đặc thù đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ hiện nay và có đề xuất, kiến nghị để Bộ Nội vụ sẽ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về tài liệu kiểm chứng

- Tài liệu kiểm chứng là các kế hoạch, báo cáo, số liệu thống kê v.v… đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Đối với các tài liệu đã được gửi Bộ Nội vụ theo quy định (như báo cáo CCHC, kế hoạch…) các bộ chỉ nêu tên văn bản tại cột tài liệu kiểm chứng của Bảng tổng hợp kết quả. Các tài liệu khác, đề nghị sao gửi kèm theo Bảng tổng hợp kết quả hoặc tổng hợp gửi bản điện tử theo email.

- Tài liệu kiểm chứng đối với tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin (TC 7.1 của Bảng 1 Quyết định số 1294/QĐ-BNV) là báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm các bộ đã gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Các tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng yêu cầu các bộ giải trình rõ về cách tính điểm và các số liệu liên quan.

3. Về thời gian gửi báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm

Các bộ gửi báo cáo tự đánh giá, chấm điểm của mình về Bộ Nội vụ, chậm nhất vào ngày 21/5/2013.

4. Về kinh phí triển khai:

Đề nghị các bộ quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ.

Trên đây là hướng dẫn bổ sung của Bộ Nội vụ về việc triển khai tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ. Đề nghị các bộ triển khai thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1417/BNV-CCHC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Ngày ban hành: 23/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1417/BNV-CCHC

275

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183644