• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 1420/UBND-VX năm 2020 về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành phố do dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1420/UBND-VX
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1420/UBND-VX
Về kéo dài thi gian ngh học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành ph do dịch bệnh COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Y tế;
-
Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
-
Các đơn vị, cơ s giáo dục trên địa bàn thành ph.

Căn cứ Thông báo s 158/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2020 ca Văn phòng Chính ph về Kết luận ca Th tướng Chính ph Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thưng trực Chính ph về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó thành phố H Chí Minh được xác định xếp vào nhóm có nguy cơ cao, phải tiếp tục tập trung nh đạo, ch đạo thực hiện Ch thị s 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Th tướng Chính ph về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Xét đ nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại T trình số 1126/TTr-GDĐT-VP ngày 17 tháng 4 năm 2020 về đề xuất phương án cho học sinh đi học tr lại:

Ủy ban nhân dân thành phố ch đạo như sau:

1. Cho phép học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành ph tiếp tục ngh học đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2020.

2. Ủy ban nhân dân thành phố s tiếp tục kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chnh kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020, thời gian tu trường, khai giảng năm học 2020-2021./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Giáo dục và Đào to;
- Thưng trực Thành ủy;
-
Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các sở - ngành thành phố;
-
VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1420/UBND-VX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 18/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1420/UBND-VX

488

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440359