• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1423/GSQL-TH năm 2016 về tính hợp lệ của C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1423/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1423/GSQL-TH
V/v tính hp lệ của C/O

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2998/HQBRVT-GSQL ngày 30/9/2015 của Cục Hải quan Vũng Tàu về vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của C/Q mẫu AI, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý cần tiến hành xác minh tính hp lệ của C/O mẫu AI, số tham chiếu 49119532 cấp ngày 01/9/2016 và sẽ hướng dẫn cụ thể khi có kết quả.

Cục Giám sát quản lý thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1423/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1423/GSQL-TH

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327410