• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Công văn 1426/BGTVT-ATGT năm 2018 về thẩm định hạng mục bổ sung an toàn giao thông thuộc Hợp phần tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800-Km106+500, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến cao tốc Bắc Giang - TP Lạng Sơn đoạn Km45+100-Km106+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800-Km106+500 tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 1426/BGTVT-ATGT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1426/BGTVT-ATGT
V/v: thẩm định các hạng Mục bổ sung ATGT thuộc Hợp Phần tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800-Km106+500, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến cao tốc Bắc Giang - TP Lạng Sơn đoạn Km45+100-Km106+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800-Km106+500 tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT.

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT);
- Ban Quản lý Dự án 2;
- Công ty Cổ Phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được văn bản số 39/CV-BOTBGLS ngày 29/01/2018 của Công ty Cổ Phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn về việc hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông của Hp Phần tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800-Km106+500, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến cao tốc Bắc Giang - TP Lạng Sơn đoạn Km45+100-Km106+500, kết hợp tăng cường mặt đưng QL1 đoạn Km1+800-Km106+500 tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT. Về hồ sơ này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đối với các hạng Mục an toàn giao thông theo đề xuất của Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước:

1.1. Thống nhất bổ sung thêm các hạng Mục:

- Biển cảnh báo đi chậm (W.245a) và biển cảnh báo đường cong nguy him (W.201) để cảnh báo cho người Điều khiển các phương tiện tham gia giao thông tại 26 vị trí đường cong trên đoạn từ Km1+800 - Km22+00 và đoạn Km65+000 - Km106+500 (gồm các đường cong: Km1+901.96, Km2+137.41, Km2+374.3, Km2+604.47, Km3+57.8, Km3+292.59, Km5+153.67, Km21+260.33, Km21+546.92, Km71+39.95, Km71+291.07, Km71+502.7, Km71+929.01, Km72+249.36, Km77+346.67, Km79+127.2, Km80+412.66, Km80+733.06, Km81+128.99, Km89+217.6, Km89+516.31, Km90+986.87, Km91+260.61, Km91+656.00, Km91+953.8, Km95+021.91);

- Biển chỉ dẫn hướng rẽ (IE.469) tại 08 vị trí đường cong (Km1+901.96, Km2+137.41, Km3+57.8, Km6+770.44, Km32+91.73, Km35+477.32, Km35+912.35, Km47+995.68) do các vị trí này đã thiết kế và thi công vạch sơn tim (nét liền) ở đường cong.

1.2. Về các đề xuất bổ sung biển báo hạn chế tốc độ 50 km/h tại vị trí Km33+012.48; biển báo hạn chế tốc độ 60 km/h tại các đoạn từ Km22+000 - Km65+000 và từ Km 1+900 - Km3+200:

- Đã thiết kế và thi công một số hạng Mục an toàn giao thông như: biển cảnh báo đi chậm (W.245a), biển cảnh báo đường cong nguy hiểm (W.201), sơn gờ giảm tốc, biển chỉ dẫn hướng rẽ (IE.469), đèn chp vàng, vạch sơn tim (nét liền)...để cảnh báo cho người Điều khiển phương tiện tham gia giao thông;

- Theo quy định tại Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ GTVT quy định về tốc độ và Khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ: Không tổ chức cắm biển hạn chế tốc độ trên toàn đoạn tuyến như đề xuất. Tuy nhiên, trong quá trình Dự án được đưa vào khai thác, căn cứ vào tình hình thực tế và theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 của Bộ GTVT quy định về việc xác định vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác, Bộ GTVT sẽ xem xét chỉ đạo cắm bin hạn chế tốc độ tại từng vị trí cụ thể.

1.3. Vị trí đường cong tại Km6+770.44: nằm trong phạm vi đã được thiết kế và thi công Biển bắt đầu khu dân cư (R.420), do vậy không bổ sung biển báo hạn chế tốc độ.

2. Đối với các hạng Mục an toàn giao thông theo đề xuất của Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông đã được Bộ GTVT thẩm định tại văn bản số 14551/BGTVT-ATGT ngày 26/12/2017:

Thống nhất bổ sung: hệ thống biển báo (trong đó có biển R.415), vạch sơn kẻ đường, vạch sơn giảm tốc theo đề xuất của Công ty cổ Phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn và Công ty Cổ Phần Tư vấn xây dựng Công trình giao thông 2.

3. Đối với các hạng Mục an toàn giao thông theo đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại văn bản số 1408/UBND-KTN ngày 29/12/2017:

3.1. Về bổ sung hệ thống điện chiếu sáng tại đoạn từ Km58+000-Km58+700 và đoạn từ Km66+300 - Km67+000: Bộ GTVT sẽ xem xét giải quyết trong giai đoạn đang khai thác đối với Dự án.

3.2. Nhất trí bổ sung biển báo, dịch chuyển biển báo, bổ sung vạch sơn kẻ đường tại các vị trí: Km3+214, Km4 (ngã 3 QL1 với QL1B), Km7+875 (trái), Km10+500 (phải), Km11+636 (phải), Km14+100, Km15+250 (phải), Km28+600 (phải), Km29+300 (trái), Km32+300, Km32+450, đoạn từ Km52+300 - Km52+350, đoạn từ Km76+000 - Km77+500, Km88+600 - Km88+850, Km92+303, Km92+330.

3.3. Tại đoạn từ Km31+850 - Km33+200:

- Đã thiết kế và thi công: Biển cảnh báo đi chậm (W.245a), biển cảnh báo đường cong nguy hiểm (W.201), sơn gờ giảm tốc; Đồng ý bổ sung biển báo trường học (W.225);

- Không bổ sung biển hạn chế tốc độ 60 km/h. Việc cắm biển hạn chế tốc độ khai thác sẽ căn cứ vào tình hình thực tế trong quá trình khai thác dự án.

3.4. Tại Km37+400 - Km38+600:

- Đã thiết kế và thi công: Biển cảnh báo đường cong nguy hiểm (W.201);

- Thống nhất bổ sung: Biển cảnh báo đi chậm (W.245a), biển báo trường học (W.225), sơn gờ giảm tốc;

- Không bổ sung biển hạn chế tốc độ 60 km/h. Việc cắm biển hạn chế tốc độ khai thác sẽ căn cứ vào tình hình thực tế trong quá trình khai thác dự án.

4. Công ty Cổ Phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn tổ chức phê duyệt bổ sung và chỉ đạo các nhà thầu thi công các hạng Mục bổ sung các hạng Mục an toàn giao thông của Hp Phần Dự án, hoàn thành trước ngày 01/3/2018 và báo cáo kết quả về Bộ GTVT.

5. Giao Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT) phối hợp với Ban Quản lý Dự án 2 kiểm tra, giám sát thực hiện các hạng Mục bổ sung đã được thẩm định.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Công ty Cổ Phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Hội đồng nghiệm thu NN các CTXD;
-
UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Lưu: VT, ATGT(Hiếu-05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1426/BGTVT-ATGT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 07/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1426/BGTVT-ATGT

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376283