• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 14279/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14279/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14279/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế GTGT và thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;
(Số 36 đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
- Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

 

Trả lời công văn số 4952/UBND-QTTV ngày 27/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với 01 xe ô tô Toyota Land Cruiser đã qua sử dụng do Cơ quan phát triển Quốc tế Australia tặng cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện các dự án tại tỉnh Quảng Ngãi. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 19 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng: Quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt: Quà tặng của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Do vậy, chiếc xe ô tô Toyota Land Cruiser đã qua sử dụng do Cơ quan phát triển Quốc tế Australia tặng cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhập khẩu theo tờ khai nhập khẩu phi mậu dịch số 93/TXNK-N/PMD ngày 17/10/2014 tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm quản lý và sử dụng lô hàng trên đúng mục đích, không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích hoặc nhượng bán sẽ phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt và bị nộp phạt theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi được biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để được xem xét giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Điều 3. Đối tượng không chịu thuế

Hàng hóa quy định tại Điều 2 Thông tư này không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong các trường hợp sau:
...
2. Hàng hóa nhập khẩu trong các trường hợp sau:

2.1. Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng, quà biếu bao gồm:
...
b) Quà tặng của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT
...
19. Hàng nhập khẩu và hàng hóa, dịch vụ bán cho các tổ chức, cá nhân để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại trong các trường hợp sau:
...
c) Quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14279/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 28/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14279/TCHQ-TXNK

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259132