• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 14310/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc ấn định thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14310/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14310/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc ấn định thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 1936/HQCT-NV ngày 10/11/2014 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ về việc vướng mắc thực hiện ấn định thuế khi có kết quả phân loại tại Thông báo số 7819, 7842/TB-TCHQ ngày 25/6/2014, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013 ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì mặt hàng có kết quả phân tích là “Kraft lớp mặt không tráng, lớp bề mặt làm bằng bột giấy tẩy trắng, lớp đế từ bột chưa tẩy trắng, định lượng 140g/m2, độ bục 567 kPa, dạng cuộn, chiều rộng 170cm” và “Kraft lớp mặt không tráng, lớp bề mặt làm bằng bột giấy tẩy trắng, lớp đế từ bột chưa tẩy trắng, định lượng 170g/m2, độ bục 750 kPa, dạng cuộn, chiều rộng 175cm” thuộc nhóm 48.04 “Giấy và bìa kraft không tráng ở dạng cuộn hoặc tờ, trừ loại thuộc nhóm 48.02 hoặc 48.03”, phân nhóm “Kraft lớp mặt”, mã số 4804.19.00 “Loại khác” theo Thông báo kết quả phân loại số 7819, 7842/TB-TCHQ ngày 25/6/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Cần Thơ rà soát, phân loại hồ sơ mặt hàng có tên khai báo “Giấy lớp mặt, chưa tráng phủ, định lượng 140 và 170 g/m2” nhập khẩu từ ngày 29/9/2010 đến ngày 11/5/2014, để thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, nếu có đủ căn cứ để xác định mặt hàng do doanh nghiệp khai báo sai mã số thì thực hiện ấn định thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14310/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 28/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14310/TCHQ-TXNK

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259136