• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Chính sách khuyến khích xã hội hóa

 

Công văn 1433/BGDĐT-KHTC năm 2015 đề xuất nội dung về chính sách hỗ trợ, chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 1433/BGDĐT-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1433/BGDĐT-KHTC
V/v đề xuất nội dung về chính sách hỗ trợ, chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Các Sở giáo dục và đào tạo

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng “Đề án đổi mới chính sách hỗ trợ, chính sách tài chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề ngoài công lập”.

Để có căn cứ xây dựng Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở giáo dục và đào tạo đề xuất các nội dung về chính sách hỗ trợ để khuyến khích xã hội hóa đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập. Báo cáo của các Sở gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/5/2015 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1433/BGDĐT-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 27/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1433/BGDĐT-KHTC

544

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
270019