• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 1435/TTg-KTN năm 2013 phương án đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 đoạn Cây Chanh - Cầu 38; đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành và dự án quốc lộ 13 đoạn Chiu Riu - Hoa Lư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1435/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1435/TTg-KTN
V/v phương án đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 đoạn Cây Chanh - Cầu 38; đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành và dự án quốc lộ 13 đoạn Chiu Riu - Hoa Lư.

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2013), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7509/BGTVT-KHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 9928/BTC-ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2013), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5661/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 07 tháng 8 năm 2013) về phương án đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 đoạn Cây Chanh - Cầu 38; đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành và dự án quốc lộ 13 đoạn Chiu Riu - Hoa Lư, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về các dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 đoạn Cây Chanh - Cầu 38 và đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành:

- Đồng ý về nguyên tắc việc chuyển đổi từ đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT sang thực hiện bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thực hiện việc thanh lý Hợp đồng BOT với Nhà đầu tư BOT theo đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích, không phát sinh khiếu kiện; Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để bàn giao, tiếp tục triển khai Dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư và yêu cầu tiến độ chung toàn tuyến.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải rà soát các dự án, công trình còn lại trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (quốc lộ 14 cũ), tổng hợp vào Đề án tổng thể nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên để bảo đảm đồng bộ toàn tuyến, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức thực hiện các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 979/TTg-KTN ngày 05 tháng 7 năm 2013.

3. Về dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ ngã ba Chiu Riu đến Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 244/TB-VPCP ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1435/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 09/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1435/TTg-KTN

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207093