• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Công trình thủy lợi

 

Công văn 1435/VPCP-KTTH năm 2018 về bổ sung vốn điều lệ đối với Công ty quản lý công trình thủy lợi Đăk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1435/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1435/VPCP-KTTH
V/v bổ sung vốn điều lệ đối với Công ty quản lý công trình thủy lợi Đăk Lắk

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đk Lắk.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 9116/UBND-KT ngày 16 tháng 11 năm 2017, ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 924/BTC-TCDN ngày 23 tháng 01 năm 2018 về việc bổ sung vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nộp số tiền thu từ cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê Phước An (80 tỷ đồng) về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo đúng quy định.

2. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hiện điểm 1 trên đây, đồng ý cho phép Bộ Tài chính sử dụng 80 tỷ đồng nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để cấp bổ sung vốn điều lệ cho Công y trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ,
Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN,
PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Ng
uyn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1435/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 08/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1435/VPCP-KTTH

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374918