• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1437/GSQL-GQ1 năm 2016 về vận chuyển tóc người qua biên giới do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1437/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1437/GSQL-GQ1
V/v vận chuyển tóc người qua biên giới

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 11/10/2016, Bộ Y tế có công văn số 7740/BYT-PC gửi Tổng cục Hải quan đề nghị phối hợp, hướng dẫn hải quan địa phương thực hiện thủ tục vận chuyển tóc người qua biên giới không vì mục đích y tế. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 7740/BYT-PC nêu trên để thực hiện thống nhất. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo về Tổng cục Hải quan qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

(Gửi kèm công văn s 7740/BYT-PC ngày 11/10/2016)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Bộ Y tế - Vụ trang thiết bị và công
trình Y tế (để biết);
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1437/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 20/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1437/GSQL-GQ1

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327415