• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 1439/TXNK-PL năm 2018 về vướng mắc áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định 1931/QĐ-BCT do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1439/TXNK-PL
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1439/TXNK-PL
V/v vướng mắc áp dụng biện pháp tự vệ theo QĐ số 1931/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 3146/HQHP-TXNK ngày 13/3/2018 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng về việc hướng dẫn áp dụng biện pháp tự vệ theo QĐ số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công thương. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 thì khi phân loại xác định mã số mặt hàng tôn màu tại các mã HS: 7210.70.10, 7210.70.90, 7212.40.20, 7212.40.90, 7225.99.90, 7226.99.19 và 7226.99.99 không sử dụng tiêu chí sản phẩm được cán nóng hay cán nguội.

Do vụ việc liên quan đến việc thực hiện công văn số 3190/GSQL-GQ1 ngày 13/12/2017 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về áp dụng biện pháp tự vệ theo QĐ số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công thương, Cục Thuế xuất nhập khẩu xin chuyển công văn số 3146/HQHP-TXNK (kèm theo hồ sơ) của Cục HQ TP.Hải Phòng để Cục Giám sát quản lý về Hải quan xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, PL-Minh (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1439/TXNK-PL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 23/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1439/TXNK-PL

226

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378579