• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 1440/TTg-CN năm 2017 về phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án đường vành đai II thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1440/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1440/TTg-CN
V/v phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án đường vành đai II thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3770/BKHĐT-QLĐT ngày 08 tháng 5 năm 2017 và số 5650/BKHĐT-QLĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8361/BGTVT-ĐTCT ngày 28 tháng 7 năm 2017), Bộ Tài chính (văn bản số 10402/BTC-QLCS ngày 07 tháng 8 năm 2017), Bộ Xây dựng (văn bản s 1808/BXD-HĐXD ngày 07 tháng 8 năm 2017), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 203/BC-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017) về phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với Dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai II đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn Vĩnh Tuy đến ngã tư Vọng, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng Điều 26 Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với Dự án như ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5650/BKHĐT-QLĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 nêu trên.

Trong đó lưu ý: đảm bảo công khai minh bạch, không để thất thoát tài sản nhà nước; Ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm thực hiện các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3770/BKHĐT-QLĐT ngày 08 tháng 5 năm 2017 nêu trên, trong đó yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ giá trị công trình BT và giá trị quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư trên cơ sở tương ứng với giá trị Dự án BT đã lập, phù hợp với giá thị trường, đảm bảo không thất thoát tài sản nhà nước; giám sát chất lượng công trình chặt chẽ theo quy định hiện hành và tránh lặp lại các tồn tại, hạn chế đã được nêu tại các kết luận thanh tra về các công trình BT đã và đang triển khai trên địa bàn Thành phố; khi tiến hành thanh, quyết toán công trình, yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường để bảo đảm thực hiện theo quy định, không để thất thoát tài sản nhà nước; chống tiêu cực, lãng phí.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình triển khai đầu tư Dự án theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 35/TB-VPCP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, TC, XD, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NN, QHĐP;
-
Lưu: VT, CN (3) Hong

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Điều 26. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1440/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 20/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1440/TTg-CN

252

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362040