• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 14402/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc thực hiện Thông tư 29/2014/TT-BTC về giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14402/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14402/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 29/2014/TT-BTC .

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời các vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nêu tại hội nghị giao ban giữa Lãnh đạo Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ngày 07/11/2014 về trị giá tính thuế khi thực hiện Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/2/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với vướng mắc và đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nêu tại các công văn số 947/HQHCM-TXNK ngày 26/3/2014, số 2570/HQHCM-TXNK ngày 15/7/2014, 3719/HQHCM-TXNK ngày 17/10/2014 và số 1164/HQHCM-TXNK ngày 14/4/2014: đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan ghi nhận và đang tổng hợp để xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 205/2010/TT-BTC và Thông tư số 29/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Do vậy, trước mắt đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-Bình (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14402/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 01/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14402/TCHQ-TXNK

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259370