• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 14432/TCHQ-GSQL năm 2014 tiêu hủy nguyên phụ liệu thuộc hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14432/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14432/TCHQ-GSQL
V/v tiêu hủy nguyên phụ liệu thuộc hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 4172/HQHCM-ĐT ngày 20/11/2014 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ; trên cơ sở ý kiến tại công văn số 724/XNK-TH ngày 22/9/2014 của Bộ Công Thương; căn cứ hồ sơ kèm theo, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

1. Kiểm tra chi tiết hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công số DE06 ngày 31/8/2013, kiểm tra tồn kho để xác định cụ thể số lượng nguyên vật liệu doanh nghiệp đề nghị tiêu hủy, yêu cầu doanh nghiệp giải trình số lượng nguyên vật liệu bị âm trên bảng thanh khoản.

2. Thực hiện giám sát tiêu hủy nguyên phụ liệu theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính và công văn số 12487/TCHQ-GSQL ngày 14/10/2014 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Long An (để ph/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14432/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14432/TCHQ-GSQL

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259376