• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 1447/BGDĐT-KHTC năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 1447/BGDĐT-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1447/BGDĐT-KHTC
V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 02/10/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020-2021 (Nghị định số 86). Như vậy, thời gian thực hiện Nghị định 86 chỉ áp dụng đến năm học 2020 - 2021.

Để tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 86 và có cơ sở đề xuất cơ chế thu học phí, giá dịch vụ giáo dục đào tạo và chính sách miễn, giảm học phí cho giai đoạn từ năm học 2021-2022 về sau, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổng hợp báo cáo của các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc để đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 86 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đề cương báo cáo đính kèm.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 86 xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 10/05/2020 (đồng thời gửi file báo cáo vào địa chỉ email: suadoinghidinh86@gmail.com) để Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Trân trọng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT; KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

 

ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP
(Kèm Công văn số 1447/BGDĐT-KHTC ngày 27 tháng 04 năm 2020 của Bộ GDĐT)

I. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ

1. Đánh giá tình hình thực hiện mức thu học phí, khung học phí theo quy định hiện hành (Đánh giá mặt tích cực và tồn tại, hạn chế về mức thu; cơ chế thu quản lý sử dụng tiền thu học phí; mức độ phù hợp của khung học phí với điều kiện kinh tế xã hội thực tế; đánh giá tác động đối với xã hội và người học; mức phù hợp của khung học phí với chi phí đào tạo thực tế).

2. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập (Đánh giá mặt tích cực và tồn tại, hạn chế về đối tượng áp dụng, mức miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; kinh phí thực hiện và cơ chế chi trả kinh phí hỗ trợ).

3. Đánh giá quy định hiện hành về phân cấp, thẩm quyền quy định mức học phí của các bộ ngành, địa phương (Đánh giá mặt tích cực và tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện); Nguyên tắc điều chỉnh học phí và khung học phí tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc từ năm học 2015-2016 đến nay.

4. Tổng hợp số thu học phí và kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập của từng năm theo Phụ lục số 01; 02 (đối với các bộ ngành) và Phụ lục số 03; 04 và 05 (đối với các địa phương) đính kèm Công văn hoặc tải về tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn.

5. Cung cấp bản photocopy các Quyết định về mức thu học phí hằng năm giai đoạn 2015-2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

II. Đề xuất khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo và chính sách miễn, giảm học phí từ năm 2021

Đề xuất cơ chế xác định giá dịch vụ giáo dục đào tạo và chính sách miễn, giảm học phí cho giai đoạn tiếp theo, cụ thể:

- Đề xuất cách thức xây dựng khung giá dịch vụ giáo dục cho giai đoạn tiếp theo:

+ Ban hành khung theo từng năm hay dựa trên một biến số nào đó, lộ trình tăng hằng năm (ví dụ căn cứ theo chỉ số giá, mức lương cơ sở...);

+ Lộ trình tính đủ chi phí đào tạo vào giá dịch vụ giáo dục đào tạo (học phí);

- Ngoài các đối tượng đã có quy định, đề xuất đối tượng thụ hưởng và phương thức hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí

- Đề xuất thẩm quyền quyết định giá dịch vụ giáo dục đào tạo các cấp học; cơ chế phân cấp trong ban hành, quyết định giá dịch vụ giáo dục đào tạo.

Trong quá trình lập báo cáo, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh, chuyên viên Vụ Kế hoạch-Tài chính, địa chỉ email: ntquynh@moet.gov.vn, điện thoại: 0916014287 để được giải đáp.

Trân trọng.

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1447/BGDĐT-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 27/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1447/BGDĐT-KHTC

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441896