• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1448/GSQL-GQ2 năm 2016 xử lý vướng mắc đối với tờ khai chuyển mục đích sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1448/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1448/GSQL-GQ2
V/v xử lý vướng mắc đối với tờ khai chuyển mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 1385/HQHT-NV ngày 05/10/2016 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về hàng sản xuất xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa đề nghị không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo điểm c khoản 1 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định “Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới”.

Như vậy tờ khai hải quan mới phải được thực hiện và hoàn thành thủ tục trước khi hàng hóa được đưa vào tiêu thụ nội địa và không quy định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh căn cứ quy định để thực hiện đối với trường hợp nêu tại công văn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan gửi Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1448/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1448/GSQL-GQ2

196

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327452