• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Giải quyết khiếu nại tố cáo


 

Công văn 1452/TTCP-KHTH năm 2019 về báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài do Thanh tra Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1452/TTCP-KHTH
Bản Tiếng Việt

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1452/TTCP-KHTH
V/v báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Thanh tra đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương báo cáo tình hình, kết quả triển khai, thực hiện. Trong đó cần nêu rõ:

- Việc lập Danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo cáo đông người phức tạp tại địa phương, việc ra quyết định thành lập T công tác, việc ban hành kế hoch triển khai, rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp theo Kế hoạch 363/KH-TTCP .

- Kết quả bước đầu triển khai thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg , đối với các địa phương Tổ công tác theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg đã kiểm tra cần báo cáo thêm kết quả thực hiện kết luận và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

- Các địa phương có vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan tới công tác đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A phải có báo cáo chi tiết về các vụ việc này.

Báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ qua Ban Tiếp công dân Trung ương, bản mềm gửi tới tới hòm thư daominhngoc@thanhtra.gov.vn trước ngày 10/9/2019.

Đề nghị các địa phương quan tâm thực hiện theo đúng thi hạn quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng Chính ph (để b/c);
- Phó Th
tướng CP Trương Hòa Bình (để b/c);
- Tổng TTCP (đ
ể b/c);
- Các Phó Tổng TTCP (để ch
đạo);
- Các cục:
I, II, III, Ban TDTW (để t/dõi, đ/đốc, t/hợp);
- Lưu: VT, KH-TH.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Nguyễn Văn Thanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1452/TTCP-KHTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành: 26/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1452/TTCP-KHTH

537

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
423361