• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 

Công văn 1454/LĐTBXH-TCGDNN về hướng dẫn thực hiện nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1454/LĐTBXH-TCGDNN
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1454/LĐTBXH-TCGDNN
V/v hướng dẫn thực hiện nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” năm 2018

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: s 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án); số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Quyết định số 1952/QĐ-LĐTBXH ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; căn cứ các Quyết định giao dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dng nông thôn mới năm 2018 của các Bộ (Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư)1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương thực hiện nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, cụ thể như sau:

I. Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

1. Tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương; làm rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động nông thôn, người khuyết tật, lao động nữ; đào tạo nghề nông nghiệp, nghề phi nông nghiệp năm 2018 và các năm còn lại theo Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn của địa phương và các nội dung hoạt động quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015, Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1952/QĐ-LĐTBXH ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Tiếp tục rà soát, xây dựng, phê duyệt danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; định mức chi phí đào tạo đi với từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng và Thông tư hướng dẫn số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính.

3. Tổ chức đào tạo nghiệp vụ sư phạm đối với người được tuyn làm giáo viên tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp; đào tạo giáo viên giảng dạy kiến thức kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng dạy học đối với người dạy nghề là nghệ nhân, nông dân sản xuất giỏi, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, người có tay nghề cao để tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn; bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý và tư vấn đào tạo nghề, tư vấn việc làm cho lao động nông thôn đối với cán bộ quản lý cấp tỉnh, cấp huyện, xã, cơ sở đào tạo nghề; bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát việc tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã đối với cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

4. Tổ chức triển khai hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với lao động nông thôn, người khuyết tật, lao động nữ theo quy định tại Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015, Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015, Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1952/QĐ-LĐTBXH ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó:

- Đối với các ngành, nghề nông nghiệp: thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đối với các ngành, nghề phi nông nghiệp: tập trung đào tạo các ngành, nghề trong các lĩnh vực ngành kỹ thuật công nghệ, công nghệ, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ để phát triển công nghiệp phụ trợ, đào tạo theo vị trí làm việc tại doanh nghiệp, làng nghề; đào tạo nghề cho lao động nông thôn vào làm việc trong các khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung, các dự án đầu tư lớn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển đất nước; đào tạo nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; gắn đào tạo nghề với chiến lược, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.

- Bảo đảm người khuyết tật chiếm ít nhất 10%, lao động nữ chiếm ít nhất 40% chỉ tiêu hỗ trợ đào tạo của địa phương và đảm bảo tỷ lệ số người học nghề nông nghiệp, nghề phi nông nghiệp đthực hiện chuyn dịch cơ cấu lao động theo mục tiêu đã được xác định của địa phương đến năm 2020.

- Chỉ tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn khi dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập của người lao động sau khi học nghề.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn.

5. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó:

- Rà soát, đánh giá năng lực đào tạo của các cơ sở tham gia đào tạo cho lao động nông thôn về: nghề đào tạo, chương trình, học liệu, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, khả năng tuyn sinh đxác định các cơ sở đủ điều kiện tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, phương tiện vận chuyn theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Việc hỗ trợ đầu tư cho các cơ sở thực hiện theo Điều 17 Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đề nghị các địa phương thẩm định nhu cầu sử dụng kinh phí để hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, phương tiện vận chuyển đảm bảo hiệu quả và theo đúng quy định hiện hành trước khi quyết định đầu tư.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, tạo việc làm đối với lao động nông thôn, người khuyết tật, lao động nữ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Chủ động báo cáo Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh, thành phố tham gia giám sát về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại địa phương.

7. Tổ chức sơ kết, đánh giá và tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, cả năm và giai đoạn 2010-2018 về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” theo quy định.

II. Về bố trí, quản lý và sử dụng kinh phí

- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch, yêu cầu nhiệm vụ và nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn”, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác để triển khai các hoạt động của Đề án, ưu tiên tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được nêu ở mục I kèm theo Công văn này; bảo đảm mức chi phí đào tạo đối với từng nghề và cơ cấu chỉ tiêu đào tạo nông nghiệp, phi nông nghiệp theo Kế hoạch/Đề án được địa phương phê duyệt giai đoạn 5 năm và hàng năm.

Các địa phương tự cân đối ngân sách, đề nghị chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện Đề án theo quy định.

- Nội dung chi, mức chi và quản lý sử dụng kinh phí cho nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thực hiện theo quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

III. Chế độ báo cáo

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chế độ báo cáo (có thuyết minh cụ thể) theo quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” năm 2017, kết quả phân b kinh phí năm 2018 (chi tiết theo Phụ lục 01, 02 đính kèm) và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, số 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Ni; Điện thoại 0243.9740.362; Email: ctmt.gdnn@molisa.gov.vn) trước ngày 30/5/2018 để tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

2. Báo cáo trước ngày 15/7/2018 đối với tình hình thực hiện 6 tháng, ước thực hiện cả năm và đề xuất kế hoạch năm tiếp theo thực hiện Kế hoạch/Đề án.

3. Báo cáo trước ngày 15/12/2018 đối với tình hình thực hiện cả năm, kế hoạch thực hiện năm sau của Kế hoạch/Đề án.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) để phối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để p/hợp);
- Sở LĐTBXH các tỉnh/thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

PHỤ LỤC SỐ 01

Đơn vị báo cáo:

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘI DUNG "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN" THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số 1454/LĐTBXH-TCGDNN ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Nội dung

Kế hoạch giao

Kết quả thực hiện

Chỉ tiêu, nhiệm vụ

Kinh phí (triệu đồng)

Chỉ tiêu, nhiệm vụ

Kinh phí (triệu đồng)

Đơn vị tính

Chỉ tiêu, nhiệm vụ

Tổng số

Trong đó

Đơn vị tính

Chỉ tiêu, nhiệm vụ

Tổng số

Trong đó

NSTW

NSĐP

Khác

NSTW

NSĐP

Khác

 

TỔNG S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

2

Rà soát, cập nhật, xác định nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông thôn

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Cơ sở tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn

cơ sở

 

 

 

 

 

cơ sở

 

 

 

 

 

3

Phát triển chương trình, giáo trình

C.Tr, GTr

 

 

 

 

 

C.Tr, GTr

 

 

 

 

 

4

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp ở trong và ngoài nước, giáo viên giảng dạy kiến thức kinh doanh khởi sự doanh nghiệp cho lao động nông thôn... Trong đó:

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng dạy học cho giáo viên, người dạy nghề

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Đào tạo giáo viên, người dạy nghề giảng dạy kiến thức kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Bồi dưỡng cán bộ quản lý về nâng cao chất lượng

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, tư vấn, giám sát cho các cán bộ Hội, Đoàn thanh niên

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

5

Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, phương tiện vận chuyển cho các cơ sở tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg

Cơ sở

 

 

 

 

 

Cơ sở

 

 

 

 

 

5.1

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp A

cơ sở

 

 

 

 

 

cơ sở

 

 

 

 

 

5.2

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp B

sở

 

 

 

 

 

sở

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Xây dựng các mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Mô hình

 

 

 

 

 

Mô hình

 

 

 

 

 

7

Tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề, trong đó:

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Htrợ từ nguồn ngân sách trung ương

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Htrợ từ doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo và tổ chức, cá nhân

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

7.1

Chia theo lĩnh vực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Nông nghiệp

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Phi nông nghiệp

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

7.2

Chia theo trình độ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Cao đẳng

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Trung cấp

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Sơ cấp

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Đào tạo thường xuyên

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

7.3

Chia theo đối tượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Nữ

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Người được hưởng chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Người thuộc hộ nghèo

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Người dân tộc thiểu số

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Người khuyết tật

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Người bị thu hồi đất nông nghiệp

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Người thuộc hộ cận nghèo

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Lao động nông thôn khác

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

8

Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch, quản lý, triển khai và tổ chức thực hiện ĐTN cho LĐNT

người

 

 

 

 

 

người

 

 

 

 

 

-

Tổ chức các đoàn thanh tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện ĐTN cho LĐNT

Đoàn

 

 

 

 

 

Đoàn

 

 

 

 

 

-

Các hoạt động khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

Đơn vị báo cáo:

KẾT QUẢ PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN NỘI DUNG "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN" THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018
(Kèm theo Công văn số 1454/LĐTBXH-TCGDNN ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Nội dung

Kế hoạch giao

Kinh phí thực hiện (triệu đồng)

Đơn vị tính

Chỉ tiêu, nhiệm vụ

Tổng số

Trong đó

NSTW

NSĐP

Khác

 

TNG SỐ

 

 

 

 

 

 

1

Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn

người

 

 

 

 

 

2

Rà soát, cập nhật, xác định nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 

 

 

 

 

 

-

Nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông thôn

người

 

 

 

 

 

-

Cơ sở tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn

cơ sở

 

 

 

 

 

3

Phát triển chương trình, giáo trình

C.Tr, GTr

 

 

 

 

 

4

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp ở trong và ngoài nước, giáo viên giảng dạy kiến thức kinh doanh khi sự doanh nghiệp cho lao động nông thôn... Trong đó:

người

 

 

 

 

 

-

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng dạy học cho giáo viên, người dạy nghề

người

 

 

 

 

 

-

Đào tạo giáo viên, người dạy nghề giảng dạy kiến thức kinh doanh, khi sự doanh nghiệp

người

 

 

 

 

 

-

Bồi dưỡng cán bộ quản lý về nâng cao chất lượng

người

 

 

 

 

 

-

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, tư vấn, giám sát cho các cán bộ Hội, Đoàn thanh niên

người

 

 

 

 

 

5

Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, phương tiện vận chuyển đào tạo nghề lưu động cho các cơ sở tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg

Cơ sở

 

 

 

 

 

5.1

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp A

cơ sở

 

 

 

 

 

5.2

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp B

sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Xây dựng các mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Mô hình

 

 

 

 

 

7

Tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề, trong đó:

người

 

 

 

 

 

-

Hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương

người

 

 

 

 

 

-

Hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương

người

 

 

 

 

 

-

Hỗ trợ từ doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo và tổ chức, cá nhân

người

 

 

 

 

 

7.1

Chia theo lĩnh vực

 

 

 

 

 

 

-

Nông nghiệp

người

 

 

 

 

 

-

Phi nông nghiệp

người

 

 

 

 

 

7.2

Chia theo trình độ

 

 

 

 

 

 

-

Cao đẳng

người

 

 

 

 

 

-

Trung cấp

người

 

 

 

 

 

-

Sơ cấp

người

 

 

 

 

 

-

Đào tạo thường xuyên

người

 

 

 

 

 

7.3

Chia theo đối tượng

 

 

 

 

 

 

-

Nữ

người

 

 

 

 

 

-

Người được hưởng chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

người

 

 

 

 

 

-

Người thuộc hộ nghèo

người

 

 

 

 

 

-

Người dân tộc thiu s

người

 

 

 

 

 

-

Người khuyết tật

người

 

 

 

 

 

-

Người bị thu hồi đất nông nghiệp

người

 

 

 

 

 

-

Người thuộc hộ cận nghèo

người

 

 

 

 

 

-

Lao động nông thôn khác

người

 

 

 

 

 

8

Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 

 

 

 

 

 

-

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch, quản lý, triển khai và tổ chức thực hiện ĐTN cho LĐNT

người

 

 

 

 

 

-

Tổ chức các đoàn thanh tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện ĐTN cho LĐNT

Đoàn

 

 

 

 

 

-

Các hoạt động khác

 

 

 

 

 

 

 1 Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ Tài chính về giao dự toán NSNN năm 2018; Quyết định số 1854/QĐ-BKHĐT ngày 21/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chi tiết dự toán chi NSTW thực hiện các CTMTQG năm 2018.

Điều 17. Hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đào tạo, phương tiện vận chuyển đào tạo lưu động

1. Đối tượng được hỗ trợ

a) Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện đã được tổ chức lại theo Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (sau đây viết chung là Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập);

b) Các trường trung cấp thủ công mỹ nghệ, trường trung cấp công lập ở huyện chưa có trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập;

c) Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên.

2. Nội dung hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg để tiếp tục hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong giai đoạn 2016-2020. Các Bộ, ngành, địa phương rà soát, đề xuất danh mục các cơ sở quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Thông tư này chưa được hỗ trợ trong giai đoạn 2009-2015 hoặc đã được hỗ trợ đủ mức trong giai đoạn 2009-2015 nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp, phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2016-2020 theo quy định. Việc hỗ trợ mua ô tô bán tải thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước. Các địa phương không sử dụng kinh phí sự nghiệp của Chương trình để đầu tư, xây dựng mới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

3. Mức hỗ trợ căn cứ vào Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với dự toán được giao và Quyết định số 1956/QĐ-TTg; đảm bảo tổng mức hỗ trợ không vượt quá 30% kinh phí sự nghiệp được giao cho nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn”.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1454/LĐTBXH-TCGDNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Lê Quân
Ngày ban hành: 18/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Lao động, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1454/LĐTBXH-TCGDNN

590

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
386376