• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1455/UBND-KTN năm 2014 đính chính Quyết định 44/2013/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Bình Dương ban hành

Tải về Công văn 1455/UBND-KTN
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1455/UBND-KTN
V/v đính chính Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An.

 

Thực hiện Công văn số 109/HĐND-VP ngày 08/5/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đính chính Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2013;

Xét kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trờ trình số 69/TTr-STNMT ngày 24/02/2014 về việc đính chính Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nay Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 về việc Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau: Loại bỏ dòng Đường An Phú - Bình Chuẩn (STT 160, đường loại 5, hệ số Đ = 1 tại trang 21) ra khỏi bảng phụ lục III - Bảng phân loại đường phố và hệ số điều chỉnh (Đ) đối với đất ở và đất sản xuất, kinh doanh tại đô thị đính kèm Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- TT Công báo tỉnh, Website BD;
- LĐVP, Lâm, TH;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1455/UBND-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Trần Văn Nam
Ngày ban hành: 15/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1455/UBND-KTN

401

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251035