• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hiệp định thương mại

 

Công văn 1464/TCHQ-GSQL năm 2018 về triển khai kết quả cuộc họp Tiểu ban Hải quan lần thứ hai trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1464/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1464/TCHQ-GSQL
V/v triển khai kết quả cuộc họp Tiểu ban Hải quan lần thứ hai trong khuôn khổ VKFTA

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả cuộc họp Tiểu ban Hải quan lần thứ hai trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung liên quan đến C/O mẫu VK(KV) như sau:

1. Mã số tham chiếu của C/O KV cấp thay thế:

- Hiệp định VKFTA không có quy định về mã tham chiếu (Reference code) trên C/O;

- Mã số tham chiếu trên C/O mẫu KV của Hàn Quốc do Hệ thống cấp để phục vụ mục đích quản lý của cơ quan cấp C/O.

Do đó, cơ quan hải quan nước nhập khẩu không từ chối C/O vì các lý do liên quan đến mã tham chiếu.

2. Cách thể hiện tiêu chí xuất xứ trên C/O KV:

Theo quy định tại Danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) tại Phụ lục 2 Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương, một số mặt hàng phải thỏa mãn tiêu chí xuất xứ kèm điều kiện.

VD: hàng hóa mã HS 2202.90 có tiêu chí xuất xứ “RVC (40), với điều kiện nguyên liệu ly từ các phân nhóm 1211.20 và 1302.19 phải đạt được tiêu chí WO” (RVC(40), provided that materials of Subheading 1211.20 and 1302.19 are WO).

Đối với mặt hàng thuộc ví dụ nêu trên, tại ô số 8 của C/O chỉ cần thể hiện tiêu chí xuất xứ là “RVC (40)”.

Hướng dẫn trên áp dụng tương tự đối với các mặt hàng khác thuộc Danh mục PSR có quy định tiêu chí xuất xứ kèm điều kiện.

Tổng cục Hải quan thông báo các nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1464/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1464/TCHQ-GSQL

387

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377781