• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 1466/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế liên quan đến hoạt động đầu tư vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1466/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1466/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Trả lời công văn 330/CT-TTHT đề ngày 06/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai đề nghị hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến hoạt động đầu tư vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 6, Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 8. Thu nhập được miễn thuế

6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

- Tại khoản 3, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

3. Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:...

b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần...”

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai căn cứ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc thì đề nghị Cục Thuế báo cáo cụ thể và cung cấp hồ sơ để Tổng cục Thuế nghiên cứu trình các cấp trả lời Cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1466/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 16/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1466/TCT-CS

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272032