• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 1472/VPCP-CN năm 2018 về rà soát lại nội dung, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1472/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1472/VPCP-CN
V/v rà soát lại nội dung, hoàn thiện các dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Tài chính (các Công văn: số 939/BTC-QLCS ngày 23 tháng 01 năm 2018, số 940/BTC-QLCS ngày 23 tháng 01 năm 2018, số 941/BTC-QLCS ngày 23 tháng 01 năm 2018 và số 942/BTC-QLCS ngày 23 tháng 01 năm 2018) về các dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát lại nội dung các dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng các lĩnh vực: Hàng không, đường sắt quốc gia, hàng hải và đường thủy nội địa, đảm bảo khi được ban hành không gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của các lĩnh vực trong ngành giao thông vận tải; trên cơ sở đó, hoàn thiện các dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường;
- Các Cục: Hàng hải VN, Hàng không VN,
Đường sắt VN, Đường thủy nội địa VN;
- Các Tổng công ty: Cảng hàng không VN,
Đường sắt VN, Bảo đảm an toàn hàng hải min Bc, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam;
- VPCP: BTCN, các
PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1472/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 09/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1472/VPCP-CN

294

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374749