• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Công văn 148/NHCS-TDNN năm 2015 về cấp bản sao Sổ vay vốn hộ vay lưu giữ do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Tải về Công văn 148/NHCS-TDNN
Bản Tiếng Việt

NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/NHCS-TDNN
V/v cấp bản sao Sổ vay vốn do hộ vay lưu giữ

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng dẫn việc cấp lại bản sao Sổ vay vốn do hộ vay lưu giữ như sau:

1. Trường hợp áp dụng

Sổ vay vốn do khách hàng lưu giữ bị mất, thất lạc, hư hỏng, rách nát không thể sử dụng được.

2. Cách thức thực hiện

Bước 1. Khi có nhu cầu cấp bản sao Sổ vay vốn, người vay viết “Giấy đề nghị cấp bản sao Sổ vay vốn” theo mẫu đính kèm, ghi rõ lý do, có xác nhận của Tổ trưởng Tổ TK&VV, gửi Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nơi cho vay.

Bước 2. Tại NHCSXH nơi cho vay

- Cán bộ tín dụng tiếp nhận “Giấy đề nghị cấp bản sao Sổ vay vốn”, tiến hành kiểm tra, đảm bảo hợp lệ; trình Giám đốc phê duyệt trên Giấy đề nghị, sau đó chuyển cán bộ kế toán.

- Cán bộ kế toán tiến hành phô tô Sổ vay vốn (Ngân hàng lưu giữ) cùng Sổ lưu tờ rời theo dõi cho vay - thu nợ - dư nợ các chương trình tín dụng đang còn dư nợ của hộ vay, kẻ ngang tại dòng cuối cùng trên các Sổ lưu tờ rời và ghi: “Ngày …/…/…, sao y Sổ vay vốn đang lưu giữ tại NHCSXH”.

- Sau khi hoàn chỉnh việc ghi chép trên sổ lưu tờ rời, cán bộ kế toán NHCSXH ký, ghi rõ họ tên, trình Giám đốc ký tên, đóng dấu vào dòng cuối cùng trên Sổ lưu tờ rời và bàn giao cho cán bộ tín dụng để giao bản sao Sổ vay vốn cho khách hàng lưu giữ và sử dụng.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội LHPN, HND, ĐTN, HCCB (để p/hợp thực hiện);
- Tổng Giám đốc; Trưởng ban Kiểm soát NHCSXH;
- Các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trư
ng;
- Các Ban CMNV
tại HSC;
- Sở giao dịch, TTĐT, TTCNTT;
- Ban Kiểm tra, kiểm soát
NB khu vực miền Nam;
-
Lưu: VT, TDNN.

KT. TNG GIÁM ĐC
PHÓ
TNG GIÁM ĐC
Nguyễn Văn Lý

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….., ngày ….. tháng ….. năm ………..

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP BẢN SAO S VAY VN

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………..

Hiện nay, hộ gia đình chúng tôi đang vay NHCSXH theo Sổ vay vốn có mã khách hàng: ……….. do ông (bà) ………………………………. là người đại diện cho hộ gia đình đứng tên vay vốn, thuộc Tổ tiết kiệm và vay vốn do ông (bà) ……………………………………. làm Tổ trưởng. Tổng số tiền hộ gia đình chúng tôi còn dư nợ tại NHCSXH là: ……………………………………..đồng

(Bằng chữ ………………………………………………………………………………………………….)

Tôi đề nghị NHCSXH cấp bản sao Sổ vay vốn, với lý do: Sổ vay vốn do gia đình tôi lưu giữ đã bị ………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. Kính mong NHCSXH cấp bản sao Sổ vay vốn cho hộ gia đình tôi để làm cơ sở theo dõi, đối chiếu nợ và thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

 

Người vay
(Ký, ghi rõ họ tên)

T TRƯỞNG T TK&VV
(Ký, ghi rõ họ tên)

NHCSXH
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 148/NHCS-TDNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội   Người ký: Nguyễn Văn Lý
Ngày ban hành: 16/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 148/NHCS-TDNN

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295803