• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 148/UBND-TH năm 2018 về đính chính Quyết định 34/2016/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành

Tải về Công văn 148/UBND-TH
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/UBND-TH
V/v đính chính Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh An Giang

An Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Nội vụ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 19 tháng 7 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang.

Do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản, tại Điều 2 Quyết định ghi: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký”.

Nay Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính lại: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2016”./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: HC-TC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vương Bình Thạnh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 148/UBND-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 30/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 148/UBND-TH

229

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374378