• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 148/VPCP-TH năm 2015 triển khai Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 148/VPCP-TH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 148/VPCP-TH
V/v triển khai Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước (có danh sách kèm theo).

 

Thực hiện Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (sau đây gọi tắt là Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg), Văn phòng Chính phủ đã hoàn thành việc xây dựng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi liên thông với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước (sau đây gọi tắt là Bộ, cơ quan, địa phương); đồng thời, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tập huấn (trực tuyến) hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương sử dụng Hệ thống này trên Mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ.

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi sẽ chính thức hoạt động liên thông từ Văn phòng Chính phủ đến các Bộ, cơ quan, địa phương kể từ ngày 12 tháng 01 năm 2015. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương được biết và đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương theo dõi, kiểm tra, cập nhật thông tin về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi kể từ ngày 12 tháng 01 năm 2015 theo quy định tại Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg .

Đối với các cơ quan, đơn vị chưa có thiết bị e-Token, khẩn trương làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị cấp để xác thực truy cập vào Hệ thống nêu trên./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Cơ yếu Chính phủ (để p/h);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TH (3b). NTL.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, có gì vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương liên hệ với đ/c Nguyễn Thị Loan-CVC Vụ TH, ĐT: 080.43078/0989091900 hoặc đ/c Vũ Tuấn Anh - Trưởng phòng HCĐT Cổng Thông tin ĐTCP, ĐT: 080.48438/0904171177.

 

DANH SÁCH

CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Công văn số 148/VPCP-TH ngày 09 tháng 01 năm 2015)

1.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

2.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

3.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

4.

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

5.

Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam

6.

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

7.

Tập đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam

8.

Tập đoàn Viễn thông Quân đội

9.

Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

10.

Tổng công ty Sông Đà

11.

Tổng công ty Phát triển nhà và đô thị Việt Nam

12.

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc

13.

Tổng công ty Lương thực Miền Nam

14.

Tổng công ty Giấy Việt Nam

15.

Tổng công ty Cà phê Việt Nam

16.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam

17.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

18.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

19.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

20.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam

21.

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 148/VPCP-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 09/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 148/VPCP-TH

195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262888