• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1488/GSQL-GQ3 năm 2015 về thời gian làm thủ tục hải quan hàng tạm xuất - tái nhập do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1488/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1488/GSQL-GQ3
V/v thời gian làm thủ tục hải quan hàng tạm xuất- tái nhập.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH thiết bị y tế Việt Hà
(Đ/c: s 56, ngõ 236 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 100/2015/CV ngày 12/11/2015 của Công ty TNHH thiết bị y tế Việt Hà (sau đây gọi là Công ty) về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc về thời gian cấp giấy phép tạm xuất - tái nhập đối với thiết bị y tế để sửa chữa tại nước ngoài, đ nghị Công ty liên hệ Cục Xuất nhập - Bộ Công Thương để được giải quyết.

2. Thời gian làm thủ tục hải quan đã được quy định tại Điều 23 Luật Hải quan năm 2014 số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014. Trường hợp thời hạn làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa thiết bị y tế tạm xuất - tái nhập kéo dài quá quy định nêu trên, đề nghị Công ty phản ánh cụ thể về lô hàng (theo tờ khai nào), Chi cục Hải quan thực hiện thủ tục hải quan để Cục Giám sát quản lý về Hải quan kiểm tra xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c P.TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Điều 23. Thời hạn cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan

1. Cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan theo quy định của Luật này.

2. Sau khi người khai hải quan thực hiện đầy đủ các yêu cầu để làm thủ tục hải quan quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 21 của Luật này, thời hạn công chức hải quan hoàn thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải được quy định như sau:

a) Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan;

b) Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày;

c) Việc kiểm tra phương tiện vận tải phải bảo đảm kịp thời việc xếp dỡ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc xuất cảnh, nhập cảnh của hành khách và bảo đảm việc kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của Luật này.

3. Việc thông quan hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Điều 37 của Luật này.

4. Cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vào ngày lễ, ngày nghỉ và ngoài giờ làm việc để bảo đảm kịp thời việc xếp dỡ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc xuất cảnh, nhập cảnh của hành khách, phương tiện vận tải hoặc trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan và phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn hoạt động hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1488/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1488/GSQL-GQ3

2.377

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297102