• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1488/VPCP-QHĐP năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ - me trong tình hình mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1488/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1488/VPCP-QHĐP
V/v thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
- Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao các Bộ, ngành, địa phương:

1. Quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ - me trong tình hình mới (sao gửi kèm theo).

2. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện, bổ sung chính sách phát triển vùng đng bào dân tộc Khơ - me trong tình hình mới; đề xuất cân đối nguồn lực ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khơ - me; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Dân vận Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN
, TGĐ Cổng TTĐT, VPBCSĐCP, các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, KGVX;
- Lưu: Văn thư, QHĐP (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1488/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 09/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1488/VPCP-QHĐP

229

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374922