• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Chế độ báo cáo thống kê

 

Công văn 1491/QLCL-TTPC năm 2015 báo cáo tình hình thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng và Đoàn công tác do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Tải về Công văn 1491/QLCL-TTPC
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1491/QLCL-TTPC
V/v báo cáo tình hình thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng và Đoàn công tác

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thanh tra Bộ)

Thực hiện văn bản số 3767/BNN-TTr ngày 18/5/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tình hình thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng và Đoàn công tác; sau khi nghiên cứu văn bản số 44-TB/BNCTW, thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTN về việc kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục đối với công tác phòng, chống tham nhũng tại Cục:

a) Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy trực tiếp chỉ đạo công tác phòng ngừa, chống tham nhũng trong toàn hệ thống Cục;

b) Cục trưởng giao Thủ trưởng và cấp ủy các cơ quan, đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị mình.

2. Việc xây dựng và hoàn thiện các quy định của pháp luật thuộc thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Cục:

Từ năm 2013 đến hết tháng 5/2015, Cục đã chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng ban hành 09 thông tư và phối hợp xây dựng 03 thông tư liên tịch về quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Hiện tại, hệ thống văn bản QPPL về quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã cơ bản đầy đủ và hoàn thiện theo Luật An toàn thực phẩm và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

3. Việc chỉ đạo rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:

a) Hàng năm, Cục chủ động xây dựng kế hoạch rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Cục nhằm thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết của Chính phủ và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đơn giản hóa TTHC;

b) Năm 2014, thực hiện Quyết định số 367/QĐ-BNN-PC của Bộ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015, Cục đã ban hành kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Quyết định 76/QĐ-QLCL ngày 12/02/2015); qua rà soát đã đề xuất Bộ phương án đơn giản hóa các TTHC và sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền quản lý (văn bản số 1276/QLCL-TTPC ngày 15/5/2015).

4. Việc thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng tại Cục:

Hàng năm Cục đều xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị thuộc Cục; kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng của cán bộ, công thức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý; qua kiểm tra không phát hiện các hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

5. Việc thực hiện công tác quản lý cán bộ, đảng viên nhằm phòng ngừa phát sinh tiêu cực, tham nhũng:

a) Công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống Cục được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ; các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Từ năm 2013 đến nay trong toàn hệ thống Cục không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, tiêu cực, tham nhũng.

6. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhũng:

Cục đã thực hiện thường xuyên hơn bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Cục và các đơn vị thuộc Cục, như:

- Tuyên truyền qua các buổi giao ban hàng tuần đối với các Lãnh đạo từ cấp phòng;

- Đăng tải trên website của Cục và các đơn vị thuộc Cục;

- Thông qua các cuộc họp Đảng bộ, Chi bộ;

- Thông qua “Ngày pháp luật” hàng năm;

7. Việc triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng và sử dụng kinh phí:

a) Cục được Bộ cấp kinh phí từ nguồn ngân sách để đầu tư xây dựng Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản Vùng 2 (Đà Nẵng) và Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn Chất lượng nông lâm thủy sản: Việc thực hiện đầu tư xây dựng, sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Việc sử dụng kinh phí tại Cục thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách và các quy định của Bộ Tài chính.

8. Việc phát hiện và xử lý tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Cục:

Có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp Ủy đảng, Lãnh đạo Cục về công tác phòng, chống tham nhũng, do vậy từ năm 2013 đến 31/5/2015 trong toàn hệ thống Cục không phát hiện hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

9. Việc phát hiện, giám sát xử lý sau thanh tra:

Từ năm 2013 đến ngày 31/5/2015, qua các cuộc thanh tra chuyên ngành, Cục đã xử phạt vi phạm hành chính 05 cơ sở (thanh tra đột xuất, năm 2014); sau khi có quyết định xử phạt, các cơ sở đã chấp hành.

10. Đề xuất, kiến nghị với Bộ:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

b) Tăng cường kiểm tra các hoạt động có rủi ro, nguy cơ tham nhũng (đầu tư xây dựng; thanh tra; cấp, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ ….);

c) Tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc; các tổ chức đoàn thể và cấp ủy Đảng các cấp trong việc phòng, chống tham nhũng.

Kính chuyển Thanh tra Bộ tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TTPC.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Bá Anh

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1491/QLCL-TTPC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Lê Bá Anh
Ngày ban hành: 04/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1491/QLCL-TTPC

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
276879