• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập

 

Công văn 1491/TTg-ĐMDN năm 2018 về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Đắk Nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1491/TTg-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1491/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Đắk Nông

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (Công văn số 4838/UBND-KTKH ngày 28 tháng 9 năm 2018); ý kiến các Bộ: Xây dựng (Công văn số 2597/BXD-KHTC ngày 18 tháng 10 năm 2018); Tài chính (Công văn số 12674/BTC-TCDN ngày 16 tháng 10 năm 2018); Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 5634/BTNMT-TCCB ngày 15 tháng 10 năm 2018); Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 4265/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 11 tháng 10 năm 2018) về việc phê duyệt danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm Quy hoạch khảo sát thiết kế nông, lâm nghiệp và Ban quản lý Chợ Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thành Công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần sau khi đã bổ sung phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt. Nhà nước nắm giữ dưới 50% hoặc không nắm giữ cổ phần.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ. Lập phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, XD, NN&PTNT, TN&MT, LĐ-TB&XH;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, NN;
- Lưu: VT, ĐMDN (2) Thụ.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1491/TTg-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 30/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1491/TTg-ĐMDN

487

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
398483