• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật chuyển giao công nghệ


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Luật Giáo dục đại học

 

Công văn 1493/BGDĐT-KHCNMT năm 2018 về hoạt động chuyển giao công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 1493/BGDĐT-KHCNMT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1493/BGDĐT-KHCNMT
V/v hoạt động chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Giáo dục đại học và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học; để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học:

1. Xây dựng kênh thông tin khoa học công nghệ của đơn vị trên các phương tiện thông tin đ công bố các thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học của đơn vị nhằm thu hút các nguồn kinh phí thực hiện chuyển giao các kết quả nghiên cứu theo nhu cầu của cộng đồng và xã hội.

2. Đẩy mạnh gắn kết giữa cơ sở giáo dục đại học với các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đ thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyn giao công nghệ và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết; tăng cường gắn kết chặt chẽ với các tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đ phổ biến, áp dụng các sản phẩm nghiên cứu, công nghệ vào thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3. Chủ động triển khai các chương trình nghiên cứu và phát triển công nghệ có tính ứng dụng cao nhằm thúc đẩy các nhóm nghiên cứu mạnh, đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu thực hiện nghiên cứu giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ đang đặt ra.

4. Xây dựng kế hoạch hàng năm và dài hạn nhằm thực hiện chuyển giao công nghệ, đề xuất danh mục công nghệ có khả năng chuyển giao để thực hiện nghiên cứu, thử nghiệm ươm tạo.

5. Thành lập quỹ khoa học và công nghệ theo quy định để phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, ưu tiên kinh phí ổn định và thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu có tính ứng dụng cao và chuyn giao công nghệ.

6. Xây dựng chính sách khen thưởng và tôn vinh các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên có thành tích xuất sắc đối với các công trình nghiên cứu có tính khả thi trong hoạt động chuyển giao công nghệ mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ sản xuất và đời sống.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu và tổ chức thực hiện đồng thời thống kê thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ năm 2017 và năm 2018 gửi về Bộ Giáo dục Đào tạo (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) 35 Đại cồ Việt, Hà Nội và bản mềm theo địa chỉ: vukhcns@moet.gov.vn trước ngày 01 tháng 10 năm 2018.

(Mọi thông tin chi tiết liên hệ với TS Nguyễn Khắc Thông, CVCC Vụ KHCN&MT-BỘ GD&ĐT, ĐT-0904267243).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị: Cục HTQT, Vụ GDĐH (để p/h);
- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Văn Phúc

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1493/BGDĐT-KHCNMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 17/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1493/BGDĐT-KHCNMT

429

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380485