• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1493/TTg-KGVX năm 2016 thực hiện Nghị định 11/2016/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1493/TTg-KGVX
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1493/TTg-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 11/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Điểm b Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; xét ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 2461/LĐTBXH-VL ngày 01 tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ:

Đồng ý trường hợp cấp giấy phép lao động đối với giáo viên là người nước ngoài ít nhất phải có trình độ đại học sư phạm hoặc tương đương (có trình độ đại học và có chứng chỉ sư phạm hoặc chứng chỉ giảng dạy giáo dục phổ thông) giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, QHQT;
- Lưu: VT, KGVX(3). ĐND.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ T
HỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Điều 31. Đội ngũ nhà giáo
...
6. Giáo viên, giảng viên là người nước ngoài giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài ít nhất phải có 05 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực giảng dạy.

*Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 124/2014/NĐ-CP

Điều 1. Sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục như sau:

“6. Giáo viên, giảng viên là người nước ngoài giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài phải bảo đảm đáp ứng quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều này và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực giảng dạy.”*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Người lao động nước ngoài là người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, tình nguyện viên, chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành và lao động kỹ thuật
...
3. Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:
...
b) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1493/TTg-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 19/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản trả lời về triển khai thực hiện Nghị định số 11/2016/NĐ-CP như sau:

Đồng ý trường hợp cấp giấy phép lao động đối với giáo viên là người nước ngoài ít nhất phải có trình độ đại học sư phạm hoặc tương đương (có trình độ đại học và có chứng chỉ sư phạm hoặc chứng chỉ giảng dạy giáo dục phổ thông) giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Công văn 1493/TTg-KGVX được ban hành ngày 19/8/2016.

Từ khóa: Công văn 1493/TTg-KGVX

803

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
320120