• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1494/GSQL-GQ1 năm 2016 xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập, tái xuất hàng hóa thực phẩm đông lạnh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1494/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1494/GSQL-GQ1
V/v xác nhận thanh khoản tờ khai TNTX hàng hóa TPĐL

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

 

Ngày 13/10/2016, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có công văn số 1013/XNK-TMQT về việc thu hồi Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh của Công ty Cổ phần Thương mại Phúc Thuận số 55/BCT(MS-TPĐL) ngày 24/11/2014 được Bộ Công Thương cấp theo quy định của Thông tư số 05/2014/TT-BCT. Theo đó, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị Tổng cục Hải quan xác nhận về lượng hàng hóa doanh nghiệp đã tạm nhập về nhưng còn tồn đọng chưa tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam (căn cứ theo các tờ khai hải quan tạm nhập của doanh nghiệp nhưng chưa được thanh khoản).

Để có cơ sở trả lời Cục Xuất nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị các đơn vị có tên trên thực hiện rà soát, thống kê báo cáo về tất cả các tờ khai tạm nhập hàng thực phẩm đông lạnh (bao gồm cả trường hợp hàng thực phẩm đông lạnh gửi kho ngoại quan) mà hàng hóa chưa tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam của Công ty cổ phần Thương mại Phúc Thuận.

Báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lý về Hải quan trước ngày 09/11/2016, file mm gửi vào địa chỉ thư điện tử buihaigsql@gmail.com./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1494/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 03/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1494/GSQL-GQ1

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330426