• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dược


Văn bản pháp luật về Sản xuất kinh doanh thuốc

 

Công văn 1497/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 1497/QLD-ĐK
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1497/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Theo đề nghị công bố nguyên liệu tại Văn thư số 289/CV-TV.PHARM đề ngày 07/11/2018 và Văn thư số 290/CV-TV.PHARM đề ngày 07/11/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (theo danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (đ
b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐKT(QH).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn
Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU ĐSẢN XUẤT THUỐC THEO HSƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
Đính kèm công văn số 1497/QLD-ĐK ngày 01 tháng 02 năm 2019

STT

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên nguyên liệu làm thuc được công bố

Tiêu chun cht lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

VD-15008-11

13/12/2019

Paracetamol (Acetaminophen)

BP 2014

Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd.

China

2

VD-17570-12

13/12/2019

Desloratadin

USP 38, Ph.Eur 8, In-house

Vasudha pharma Chem Limited

India

3

VD-17571-12

13/12/2019

Dextromethorphan hydrobromide

BP 2014/ Ph.Eur 8

Vasudha pharma Chem Limited

India

4

VD-17572-12

13/12/2019

Dextromethorphan hydrobromide

USP40

Wockhardt Limited

India

5

VD-17573-12

13/12/2019

Dextromethorphan hydrobromide

USP40

Divi's Laboratories Limited

India

6

VD-17575-12

13/12/2019

Acid mefenamic

NSX

Shangyu Forever Chemical Co.,Ltd

China

7

VD-17576-12

13/12/2019

Isoniazid

USP 29

SECOND PHARMA CO., LTD.

China

8

VD-17577-12

13/12/2019

Acid mefenamic

NSX

Shangyu Forever Chemical Co.,Ltd

China

9

VD-17578-12

13/12/2019

Piracetam

EP 8/EP 9

Jiangxi Yuehua Pharmaceutical Co. Ltd.

China

10

VD-17578-12

13/12/2019

Cinnarizine

BP 2014, Ph.Eur 8.0

Flemming Laboratories Limited

India

11

VD-17580-12

13/12/2019

Piracetam

EP 8/EP 9

Jiangxi Yuehua Pharmaceutical Co. Ltd.

China

12

VD-17580-12

13/12/2019

Cinnarizine

BP2014

RL FineChem PVT. Ltd

India

13

VD-17581-12

13/12/2019

Cefotaxime sodium

USP38

NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co. Ltd.,

China

14

VD-17582-12

13/12/2019

Cefuroxime sodium

USP38

Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co. Ltd.

China

15

VD-17583-12

13/12/2019

Ceftriaxone sodium

USP38

Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co. Ltd.

China

16

VD-17584-12

13/12/2019

Cefadroxil monohydrat

BP 2015

Lupin Limited

India

17

VD-17585-12

13/12/2019

Lamivudine

NSX

Taizhou ignore bio-tech Co. Ltd

China

18

VD-17586-12

13/12/2019

Acid ascorbic

BP2014

Aland (Jiangsu) nutraceutical Co.,Ltd.

China

19

VD-17587-12

13/12/2019

Cefaclor

USP38

Lupin Limited

India

20

VD-17024-12

25/10/2019

Clopidogrel bisulfat

USP 29

Teva API India Ltd.

India

21

VD-19494-13

17/10/2019

Aluminium phosphat gel

BP 2007

BK Giulini-Germany

Germany

22

VD-19499-13

17/10/2019

Cefoperazon sodium

NSX

Zhuhai united laboratories Co., Ltd

China

23

VD-19499-13

17/10/2019

Sulbactam sodium

NSX

Zhuhai united laboratories Co., Ltd

China

24

VD-19972-13

08/11/2019

Natri benzoat

DĐVN IV

Emerald - USD

USA

25

VD-20262-13

27/12/2019

Atorvastatin calcium

NSX

CADILA HEALTHCARE., Limited

India

Danh mục này bao gm 25 khoản./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1497/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Huy Hùng
Ngày ban hành: 01/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1497/QLD-ĐK

338

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406585