• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1504/GSQL-GQ2 năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan khai báo hàng hóa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1504/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1504/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Saigon Vewong.
(Địa chỉ: 1707 Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 019-14/CV-SVW ngày 31/10/2014 của Công ty TNHH Saigon Vewong về vướng mắc liên quan đến loại hình khai báo hàng hóa nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 3283/TCHQ-GSQL ngày 31/03/2014 của Tổng cục Hải quan trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu thì khai báo theo mã loại hình “A41”, kể cả doanh nghiệp chế xuất. Vì vậy, trường hợp Công ty nêu tại công văn số 019-14/CV- SVW dẫn trên thực hiện khai báo theo mã loại hình “A41”.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1504/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 12/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1504/GSQL-GQ2

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258497