• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1505/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế giá tăng và thu nhập doang nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1505/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1505/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM Tin Học Trường Nguyên
Đ/chỉ: 740 Nguyễn Chí Thanh, P. 4, Q. 11, TP.HCM
Mã số thuế: 0301062112

 

Trả lời văn bản số 001/01/2015/TN-CTHCM ngày 21/01/2015 của Công ty về chích sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 78 /2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Căn cứ Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp quy định dự phòng nợ phải thu khó đòi;

Căn cứ Điểm a Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

- Cho vay;

- Hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật”

Căn cứ Điểm 2.1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ:

“Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

...”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có tiền nhàn rỗi cho cá nhân hoặc Doanh nghiệp vay thì khi thu tiền lãi vay Công ty lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ (lãi vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT).

Trường hợp Công ty bán hàng có phát sinh các khoản nợ phải thu khó đòi (khách hàng mất khả năng trả nợ, bỏ trốn) nếu thuộc đối tượng, đáp ứng điều kiện và có đủ hồ sơ thủ tục theo quy định thì được trích lập dự phòng nợ phải thu nợ khó đòi theo Điều 6 Thông tư số 228/2009/TT-BTC để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KT4;
- Lưu: HC, TTHT.
5623-221/15 thêu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1505/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 06/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1505/CT-TTHT

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271940