• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ môi trường


 

Công văn 1506/UBDT-TH năm 2020 về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 1506/UBDT-TH
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1506/UBDT-TH
V/v phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Ủy ban Dân tộc tổ chức Đoàn khảo sát về thực trạng môi trường và hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi tỉnh Hà Giang. Để chuyển công tác đạt hiệu quả cao, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ban Dân tộc tỉnh phối hợp, hỗ trợ như sau:

1. Liên hệ và gửi giấy mời đại biểu tham gia Hội thảo trao đổi về nội dung: Thực trạng môi trường và tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số của tỉnh, số lượng đại biểu: 38 người, bao gồm: Đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch và một số Sở, ngành, các tổ chức chính trị có liên quan của tỉnh; Lãnh đạo và đại diện các phòng, ban của Ban Dân tộc tỉnh; Đại diện một số phòng Dân tộc huyện.

2. Mời viết và trình bày 02 báo cáo tham luận tại Hội thảo:

- Thực trạng môi trường và tình hình thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường, các chương trình, chính sách, hoạt động bảo vệ môi trường của tỉnh; những khó khăn, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở vùng dân tộc thiểu số của tỉnh. (Mời Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh thực hiện);

- Khái quát thực trạng môi trường, những vấn đề vệ sinh môi trường, ô nhiễm môi trường và tình hình thực hiện các chính sách phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ môi trường ở vùng dân tộc thiểu số của tỉnh; đề xuất các giải pháp, kiến nghị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số. (Mời Ban Dân tộc tỉnh thực hiện).

3. Lựa chọn 02 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh để Đoàn công tác đến làm việc và khảo sát thực tế về hiện trạng môi trường, vệ sinh môi trường, tình hình thực hiện các chính sách dân tộc gắn với bảo vệ môi trường.

(Thời gian, chương trình công tác kèm theo)

Kinh phí tổ chức hội thảo và đi khảo sát, nghiên cứu tại xã do Ủy ban Dân tộc chi trả. Thông tin chi tiết xin liên hệ bà Hà Kim Oanh, Chuyên viên chính Vụ Tổng hợp, điện thoại 02437332197; 0912950509; Email: hakimoanh@cema.gov.vn

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ban.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT, PCN Lê Sơn Hải (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, Vụ TH (06)

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP
Nguyễn Sỹ Tá

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

(Kèm theo Công văn số 1506/UBDT-TH ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Dân tộc)

TT

Thời gian

Nội dung

Thành phần

1

Ngày 26/11/2020: Tổ chức Hội thảo. Địa điểm: TP Hà Giang

-

7g30 - 8g00

Phát tài liệu

Ban Tổ chức

-

8g00 - 8g20

Giới thiệu đại biểu

Ban Dân tộc tỉnh

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo Vụ Tổng hợp, UBDT

 

8g20 -11g00

- Báo cáo tham luận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang

- Báo cáo tham luận của Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang

Đại diện Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang

- Thảo luận

 

-

11g00-14g00

Nghỉ trưa

 

-

14g00-16g30

- Báo cáo tham luận: Tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Ủy ban Dân tộc trong những năm qua;

Đại diện Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc.

- Thảo luận góp ý Dự thảo Đề án thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Chủ trì Hội thảo

- Bế mạc

Tất cả các đại biểu

2

Ngày 27/11

Khảo sát, làm việc tại xã 1

- Đoàn công tác;

- Ban Dân tộc tỉnh;

- Đại diện Phòng Dân tộc/cơ quan phụ trách công tác dân tộc huyện; Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;

- Lãnh đạo, công chức xã, các tổ chức đoàn thể xã.

- Mỗi xã mời 50 hộ đồng bào DTTS tham gia trả lời phiếu khảo sát.

3

Ngày 28/11

Khảo sát, làm việc tại xã 2

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1506/UBDT-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Nguyễn Sỹ Tá
Ngày ban hành: 06/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1506/UBDT-TH
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
457161