• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Lấy ý kiến của nhân dân cử tri

 

Công văn 1509/LĐTBXH-TCGDNN năm 2017 lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1509/LĐTBXH-TCGDNN
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1509/LĐTBXH-TCGDNN
V/v lấy ý kiến dự tho Thông tư quy định xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: ..................................................

Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp và Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư quy định xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến đối với nội dung của dự thảo Thông tư (Dự thảo Thông tư kèm theo).

Văn bản góp ý về dự thảo Thông tư xin gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, số 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản mềm về địa chỉ email: kdcldn.tcgdnn@molisa.gov.vn) trước ngày 03 tháng 5 năm 2017 đtổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Cổng TTĐT Chính phủ (để lấy ý kiến);
- Cng TTĐT Bộ LĐTBXH (đ đăng tài);
- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1509/LĐTBXH-TCGDNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 21/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1509/LĐTBXH-TCGDNN

341

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
347035