• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1511/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc vi phạm thời gian vận chuyển hàng hóa quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1511/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1511/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc vi phạm thời gian vận chuyển hàng hóa quá cảnh

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 126/HQHCM-GSQL ngày 11/01/2019 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc khai sửa đổi, bổ sung thời gian vận chuyển hàng hóa quá cảnh.

Đối với lô hàng quá cảnh đã thực hiện xác nhận đủ điều kiện vận chuyển đi (BOA) trên Hệ thống nhưng quá thời hạn vận chuyển mà lô hàng không được vận chuyển đi, trường hợp người khai hải quan có văn bản giải trình và đưa ra lý do xác đáng và được Lãnh đạo Chi cục chấp nhận thì Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai vận chuyển độc lập xem xét sai lệch giữa ngày dự kiến vận chuyển với ngày thực tế vận chuyển và cho phép người khai thực hiện khai sửa đổi, bổ sung đối với tiêu chí “ngày dự kiến và thời gian dự kiến kết thúc vận chuyển” theo quy định tại mục 6.3 Phụ lục II Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính nhằm đảm bảo công tác theo dõi, xác nhận hàng hóa vận chuyển đến đích (thông qua nghiệp vụ BIA) của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyn đến (trừ trường hợp quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai vận chuyn độc lập hoặc Bản kê hàng hóa quá cảnh nhưng hàng hóa không thực hiện vận chuyn đi thì thuộc trường hợp hủy tờ khai theo quy định tại điểm 8 khoản 28 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

2. Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Trường hợp lô hàng quá cảnh đã thực hiện xác nhận đủ điều kiện vận chuyển đi (BOA) trên Hệ thống nhưng quá thời hạn vận chuyển mà lô hàng không được vận chuyển đi, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn Chi cục Hải quan nơi phát sinh vụ việc trên cơ sở xem xét lý do giải trình của doanh nghiệp để giải quyết theo quy định tại khoản 4, Điều 11 Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:
...
28. Điều 50 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 50. Quy định chung về hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan
...
8. Hủy Tờ khai vận chuyển độc lập hoặc Bản kê hàng hóa quá cảnh/trung chuyển

a) Các trường hợp hủy:

a.1) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai vận chuyển độc lập hoặc Bản kê hàng hóa quá cảnh/trung chuyển nhưng không thực hiện vận chuyển hàng hóa đi, bao gồm cả trường hợp Tờ khai vận chuyển độc lập hoặc Bản kê hàng hóa quá cảnh/trung chuyển đã được đăng ký nhưng chưa được cơ quan hải quan phê duyệt vận chuyển do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố;

a.2) Khai sai các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung và hàng hóa chưa đưa qua khu vực giám sát hải quan tại nơi vận chuyển đi;

a.3) Khai nhiều Tờ khai vận chuyển độc lập hoặc Bản kê hàng hóa quá cảnh/trung chuyển cho cùng một lô hàng vận chuyển (khai trùng thông tin tờ khai).

b) Thủ tục hủy:

b.1) Trách nhiệm người khai hải quan: Gửi đề nghị hủy thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai;

b.2) Trách nhiệm cơ quan hải quan:

b.2.1) Trong 08 (tám) giờ làm việc kể từ khi nhận được đề nghị hủy của người khai hải quan, cơ quan hải quan kiểm tra lý do, điều kiện và thông tin đề nghị hủy trên Hệ thống, thực hiện việc hủy và phản hồi kết quả cho người khai hải quan;

b.2.2) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai vận chuyển độc lập hoặc Bản kê hàng hóa quá cảnh/trung chuyển nhưng không thực hiện vận chuyển hàng hóa đi mà người khai hải quan không đề nghị hủy thì cơ quan hải quan thực hiện hủy tờ khai và thông báo kết quả xử lý cho người khai hải quan trên Hệ thống.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Vi phạm quy định về kiểm tra hải quan, thanh tra thuế; giám sát hải quan; kiểm soát hải quan quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định
...
4. Vi phạm quy định về vận chuyển hàng hóa quá cảnh, chuyển cảng, chuyển khẩu, chuyển cửa khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất không đúng tuyến đường, lộ trình, địa điểm, cửa khẩu, thời gian quy định hoặc đăng ký trong hồ sơ hải quan mà không giải trình hoặc giải trình nhưng không có lý do xác đáng và không được Lãnh đạo Chi cục Hải quan chấp nhận thì bị xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1511/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 18/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1511/TCHQ-GSQL

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410152