• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Chứng chỉ hành nghề

Công văn 1512/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động tập huấn, cấp chứng chỉ hành nghề và hoạt động khác do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 1512/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1512/CT-TTHT
V/v thuế GTGT đối với hoạt động tập huấn, cấp chứng chỉ hành nghề và các hoạt động khác

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Trung tâm nghiên cứu và tư vấn xây dựng
(Địa chỉ: số 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)
MST: 0106460737

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 272/CV-CCRC ngày 12/12/2017 của Trung tâm nghiên cứu và tư vấn xây dựng hỏi về chính sách thuế (sau đây gọi tắt là Trung tâm), Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/213 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

+ Tại khoản 13 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

"13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

Khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên, học viên; hoạt động đào tạo (bao gồm cả việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo) do cơ sở đào tạo cung cấp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở đào tạo không trực tiếp tổ chức đào tạo mà chỉ tổ chức thi, cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ cũng thuộc đối tượng không chịu thuế. Trường hợp cung cấp dịch vụ thi và cấp chứng chỉ không thuộc quy trình đào tạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Ví dụ 7: Trung tâm đào tạo X được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo để cấp chứng chỉ hành nghề về đại lý bảo hiểm. Trung tâm đào tạo X giao nhiệm vụ đào tạo cho đơn vị Y thực hiện, Trung tâm đào tạo X tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề đại lý bảo hiểm thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ của Trung tâm đào tạo X thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất thuế GTGT 10%:

"Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

…"

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Trung tâm được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ tổ chức khóa tập huấn chính sách nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghề nghiệp thuộc hoạt động đào tạo theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Trung tâm thực hiện tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong quy trình đào tạo thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Trung tâm phát sinh các khoản thu của các cá nhân, tổ chức phục vụ cho việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề như chi phí đầu tư xây dựng phần mềm sát hạch, chi phí xây dựng, cập nhật bổ sung bộ câu hỏi trắc nghiệm... không thuộc quy định tại Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Trung tâm được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT6;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1512/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 10/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1512/CT-TTHT

81

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376342