• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thức ăn chăn nuôi


 

Công văn 1525/CN-TĂCN năm 2017 về rà soát quy trình và đăng ký hoạt động thử nghiệm liên phòng thức ăn chăn nuôi do Cục Chăn nuôi ban hành

Tải về Công văn 1525/CN-TĂCN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHĂN NUÔI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1525/CN-TĂCN
V/v rà soát quy trình và đăng ký hoạt động thử nghiệm liên phòng TACN

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Các phòng thử nghiệm được chỉ định phân tích thức ăn chăn nuôi

Trong công tác kiểm tra chất lượng thc ăn chăn nuôi (TACN) gần đây Cục Chăn nuôi nhận thy một số trường hợp có kết quthử nghiệm khác nhau giữa c phòng thử nghiệm hoặc giữa các ln thử nghiệm tại cùng một phòng thử nghiệm trên cùng một mu TACN. Điều này có ảnh hưởng ln đến công tác qun lý nhà nước vTACN. Nhằm đảm bảo khách quan, chính xác kết quả phân tích và đảm bảo tính nghiêm minh trong công tác thử nghiệm lĩnh vực TACN, Cục Chăn nuôi yêu cầu các phòng thử nghiệm thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Chn chỉnh lại công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong phân tích chất lượng TACN đi vi cán bộ, kthuật viên trong đơn vị. Rà soát các phương pháp phân tích, đặc biệt giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng của phương pháp, thiết bị, hóa chất, chất chuẩn sử dụng trong quá trình phân tích điều kin lưu mẫu và các yêu cu khác liên quan đến chất lượng thnghiệm. Thực hiện nghiêm túc các quy định về điều kin duy trì hệ thống hoạt đng phòng th nghim theo quy định hiện hành (đánh giá nội bộ, kiểm tra tay nghề nhân viên, lưu nhật ký thử nghiệm để truy xuất, tham gia thử nghiệm thành thạo so sánh liên phòng,...). Đặc biệt quan tâm lưu ý cht lượng thnghiệm đối với các chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu thường sự sai khác lớn, như: axit amin, vitamin chất chng ô xi hóa (BHT, BHA, Ethoxyquin), các nguyên t vì khoáng vi sinh vt có lợi (probiotic), chất tạo màu, enzyme tiêu hóa, beta glucan axit hữu cơ....

2. Nhm nâng cao cht lượng hoạt động thử nghiệm về TACN, nhất là đối với các chỉ tiêu, nhóm chtiêu phức tạp hay có sự sai khác về kết quả nêu trên Cục Chăn nuôi sẽ tổ chc một số hội tho chuyên đ và tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo so sánh liên phòng cho các phòng thử nghiệm lĩnh vực TACN. Đcác hoạt động này đạt được kết quả mong đợi, Cục Chăn nuôi đề nghị các đơn vị có hoạt động thử nghiệm những nhóm ch tiêu phân tích nêu trên đăng ký tham gia theo các thông tin gửi về Cục Chăn nuôi như sau:

- Tên đơn vị thử nghiệm:

- Tên người liên hệ/chức vụ:

- Địa ch/số điện thoại liên hệ/địa chỉ email:

- Các ch tiêu đơn vị có năng lực phân tích (liệt kê tên từng chỉ tiêu, phương pháp phân tích, thiết bị chính dùng để phân tích).

Địa chnhận thông tin đăng ký: Phòng Thức ăn chăn nuôi - Cục Chăn nuôi. S 16 phThụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

(Chi tiết liên hệ chị Len theo s điện thoại: 0243 733 2217/0978 415 909)

Cục Chăn nuôi mong nhận được sự hợp tác của các Đơn v./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- T
T.Văn Tám (để b/c);
- Vụ KHCN v
à MT (để p/h);
- Cục QCCLNLTS & TS (đ p/h);
-
Cục trưởng (đb/c);
- L
ưu: VT, TĂCN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Dương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1525/CN-TĂCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Chăn nuôi   Người ký: Nguyễn Xuân Dương
Ngày ban hành: 19/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1525/CN-TĂCN

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362460