• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội

 

Công văn 1527/BHXH-ST năm 2017 về rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 1527/BHXH-ST
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1527/BHXH-ST
V/v rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động và Kế hoạch số 112/KH-BHXH ngày 10/01/2017 của BHXH Việt Nam, thời gian vừa qua, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) đã khẩn trương tổ chức thực hiện việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn theo đúng quy định. Tuy nhiên, qua kết quả giám sát tại 30 BHXH tỉnh vẫn còn tồn tại như: một số tỉnh triển khai chậm, chưa in được Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mu số 03); chưa thực hiện đối chiếu thông tin trên Mu số 03 khi in ra với cơ sở dữ liệu trong chương trình quản lý; chưa nhập quá trình đóng BHXH trước tháng 01/2009 của người lao động vào cơ sở dữ liệu đã in Mu số 03 chuyển người lao động rà soát. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Trước khi in Mu số 03, nhập đầy đủ thời gian công tác đã ghi trên sổ BHXH của người lao động vào cơ sở dữ liệu; thực hiện đối chiếu dữ liệu trên phần mềm quản lý thu và cấp sổ, thẻ với thông tin in trên Mu số 03 phải khp đúng trước khi chuyển cho đơn vị sử dụng lao động (đơn vị) và người lao động.

2. Đối với người lao động làm việc ở nhng nơi có phụ cấp khu vực thì hướng dẫn người lao động ghi bổ sung địa chỉ nơi làm việc, cụ thể: ghi xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố), kèm theo giấy tờ liên quan để chứng minh.

3. Đối với người lao động có quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ở đơn vị trước đó, nhưng đơn vị còn nợ tiền đóng BHXH, BHTN thì xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN trên sổ BHXH đến thời điểm đơn vị đã đóng.

4. Đối với sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH nhưng sau 12 tháng người lao động không đến nhận, đơn vị chuyn cho cơ quan BHXH lưu trữ thì nhập quá trình đóng BHXH, BHTN đã ghi trên sổ BHXH vào cơ sở dữ liệu, đục lỗ sổ BHXH và lưu theo quy định. Khi người lao động đề nghị nhận sổ BHXH, thực hiện in Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mu số 03) và sổ BHXH mới để trả cho người lao động.

5. Giám đốc BHXH tỉnh quyết định việc phân cấp giải quyết hồ sơ cộng nối thời gian không phải đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thời gian trước ngày 01/01/1995.

6. Chữ ký của đại diện cơ quan BHXH trên Mu số 03 thực hiện theo phân cấp ký trên bìa sổ BHXH và tờ rời sổ BHXH theo Quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế của BHXH Việt Nam.

7. Bổ sung thêm tiêu thức “Nơi cấp giấy khai sinh” trên Mu số 03 đối với những trường hợp chưa in (có phụ lục kèm theo).

Yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam (Ban sổ - Thẻ) để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;

- Lưu: VT, ST(5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

PHỤ LỤC

PHIẾU ĐỐI CHIẾU QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH
(Ban hành kèm theo Công văn s: 1527/BHXH-ST ngày 04/5/2017 của BHXH Việt Nam)

 

Mu số: 03

 

(Ban hành kèm theo Công văn số: 1527/BHXH-ST ngày 04/5/2017 của BHXH Việt Nam)

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI…….
BẢO HIỂM XÃ HỘI…….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……………….., ngày…..  tháng …. năm……

 

PHIẾU ĐỐI CHIẾU QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH

1. Thông tin của người lao động

Nội dung ghi trên sổ BHXH

Nội dung đề nghị điều chỉnh

Số s BHXH:………………………………......

H và tên: …………………………………......

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………

Giới tính:………..... Quốc tch: ………………

Số CMND/hchiếu/thẻ căn cước: ………....

Nơi cấp Giấy khai sinh: ................................

…………………………………………………..

Số s BHXH: …………………………………….

H và tên: ………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………

Giới tính:………………. Quốc tch: …………...

Số CMND/hchiếu/thẻ căn cước:……………

Nơi cấp Giấy khai sinh:…………………………

……………………………………………………

2. Quá trình đóng BHXH, BHTN

Nội dung ghi trên s BHXH

Nội dung đề nghị điều chỉnh

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Diễn giải

Căn cứ đóng

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Diễn giải

Căn cứ đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lũy kế thời gian đóng quỹ HT, TT đến tháng…/…….. năm...... tháng.

(Trong đó BHXH bắt buộc là.... năm.... tháng).

- Lũy kế thời gian đóng BHTN chưa hưởng là….. năm….. tháng.

 

 

ĐƠN VỊ

CƠ QUAN BHXH

Người lao động
(ký ghi rõ họ tên)

Người SD lao động
(ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

CB nhập liệu
(ký ghi rõ họ tên)

CB thẩm định
(ký ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN LẬP

Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03)

1. Mục đích: để đối chiếu quá trình đóng BHXH của người lao động

2. Trách nhiệm lập: cán bộ thẩm định thực hiện in lần thứ nhất từ cơ sở dữ liệu thu, cấp sổ, thẻ; cán bộ nhập liệu in từ cơ sở dữ liệu đã nhập sau khi điều chỉnh thông tin.

3. Thời điểm lập: khi thực hiện rà soát sổ BHXH và sau khi nhập đầy đủ thông tin trên sổ BHXH và thông tin điều chỉnh của người lao động vào cơ sở dữ liệu.

4. Phương pháp lập:

- Cột “Nội dung ghi trên sổ BHXH”: thực hiện in từ cơ sở dữ liệu; trường hợp người lao động chưa có “Nơi cấp Giấy khai sinh” thì đề nghị ghi bổ sung tại Cột “Nội dung đề nghị điều chỉnh” tương ứng.

- Cột “Nội dung đề nghị điều chỉnh”: nếu người lao động có quá trình công tác tại Cột “Nội dung ghi trên sổ BHXH” chưa đúng thì đề nghị điều chỉnh tương ứng cùng hàng tại Cột “Nội dung đề nghị điều chỉnh”.

- Sau khi đối chiếu người lao động và người sử dụng lao động ký, xác nhận vào ô dành cho người lao động và người sử dụng lao động.

Ghi chú:

Nội dung đề nghị điều chỉnh bao gồm:

- Nhân thân: Họ, tên đệm, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, nơi cấp Giấy khai sinh.

- Thời gian tham gia BHXH: quá trình đóng BHXH, BHTN của người lao động.

- Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, tên đơn vị.

- Tiền lương, thâm niên nghề, phụ cấp đóng BHXH, BHTN.

- Nơi làm việc: địa danh nơi làm việc của người lao động (xã, huyện, tỉnh).

- Tách tiền lương đóng BHXH, BHTN theo các quỹ thành phần từ thời điểm 01/01/2015.

- Nơi cấp Giấy khai sinh: ghi rõ tên xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố đã cấp Giấy khai sinh. Trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khu thường trú hoặc tạm trú...”.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1527/BHXH-ST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 04/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1527/BHXH-ST

420

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370179