• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 1530/VPCP-KTTH năm 2015 về chính sách tiền lương, bảo hiểm và chế độ đối với người lao động Việt Nam làm việc trong dự án của nhà đầu tư Việt Nam tại Lào và Campuchia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1530/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1530/VPCP-KTTH
V/v chính sách về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ đối với người lao động Việt Nam làm việc trong các dự án của nhà đầu tư Việt Nam tại Lào và Campuchia

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 4953/LĐTBXH-LĐTL ngày 25 tháng 12 năm 2014), ý kiến của các Bộ, cơ quan: Tư pháp (Công văn số 292/BTP-PLQT ngày 28 tháng 01 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 367/BKHĐT-LĐVX ngày 21 tháng 01 năm 2015), Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Công văn số 192/BHXH-CSXH ngày 20 tháng 01 năm 2015) về chính sách đặc thù về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ đối với người lao động Việt Nam làm việc trong các dự án của nhà đầu tư Việt Nam tại Lào và Campuchia, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan của Việt Nam, Lào và Campuchia:

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định về chính sách lao động (sử dụng lao động, cấp giấy phép lao động,...), tiền lương, bảo hiểm để doanh nghiệp và người lao động Việt Nam làm việc trong các dự án của nhà đầu tư Việt Nam tại Lào và Campuchia chấp hành theo đúng quy định.

2. Tiếp tục trao đổi, tổng hợp ý kiến của Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp có dự án đầu tư tại Lào, Campuchia về thực hiện chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động Việt Nam. Trường hợp có vướng mắc thì giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào để triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác lao động đã ký với Lào, trong đó có nội dung về sử dụng lao động, cấp giấy phép lao động cho người lao động Việt Nam trong các dự án đầu tư tại Lào.

4. Nghiên cứu để sớm triển khai đàm phán về hợp tác lao động với Campuchia, trước mắt đàm phán cho phép một số doanh nghiệp Việt Nam đưa thêm lao động sang làm việc tại các dự án tại Campuchia để bảo đảm yêu cầu sản xuất.

5. Hướng dẫn người lao động làm việc tại các dự án đầu tư ở Lào và Campuchia chưa tham gia bảo hiểm bắt buộc để tham gia chế độ bảo hiểm tự nguyện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 áp dụng từ nay cho đến khi Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, TC, TP, NG, Y tế, BHXHVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TKBT, KGVX, QHQT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1530/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 05/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1530/VPCP-KTTH

407

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267274