• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập

Công văn 1544/TTg-ĐMDN năm 2018 về phê duyệt Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1544/TTg-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1544/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc UBND tnh Bắc Giăng

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2018); ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (Công văn số 6471/BGTVT-QLDN ngày 18 tháng 6 năm 2018); Xây dựng (Công văn số 1451/BXD-QLDN ngày 18 tháng 6 năm 2018); Tài chính (Công văn số 8284/BTC-TCDN ngày 12 tháng 7 năm 2018); Tư pháp (Công văn số 2170/BTP-PLDSKT ngày 18 tháng 6 năm 2018); Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4235/BKHĐT-PTDN ngày 21 tháng 6 năm 2018); Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 3176/BTNMT-KHTC ngày 18 tháng 6 năm 2018); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 4811/BNN-QLDN ngày 25 tháng 6 năm 2018) về việc phê duyệt danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển 06 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị giao thông cơ giới Bắc Giang, Bến xe khách Bắc Giang, Trung tâm Giống nấm Bắc Giang, Trung tâm Quy hoạch xây dựng Bắc Giang, Trung tâm giám định chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bc Giang) thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang:

- Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ tại các công văn nêu trên để thực hiện việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Tiếp tục rà soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện chuyển thành công ty cổ phần đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện theo quy định./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;

- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP, XD,
GTVT, NN&PTNT, TN&MT;
-
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1544/TTg-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 06/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1544/TTg-ĐMDN

291

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
399025