• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


Văn bản pháp luật về Quản lý và tổ chức lễ hội

 

Công văn 155/BVHTTDL-VHCS năm 2016 về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Công văn 155/BVHTTDL-VHCS
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/BVHTTDL-VHCS
V/v tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo các Sở, ngành địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn, đảm bảo hoạt động lễ hội an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng lành mạnh của nhân dân.

2. Chỉ đạo Ngành văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định tại Thông tư số 15/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội và Chỉ thị số 04/CT-BVHTTDL ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016.

3. Tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau lễ hội, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm diễn ra trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập một số đoàn công tác đi kiểm tra các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, mừng Đảng, đón xuân Bính Thân và công tác quảy lý, tổ chức lễ hội tại một số địa phương trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư và Công điện 229/CĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VHCS (5), BDC.(150).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 155/BVHTTDL-VHCS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 19/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 155/BVHTTDL-VHCS

2.187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
304172