• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa

 

Công văn 1551/BTTTT-KHCN năm 2018 hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư 04/2018/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 1551/BTTTT-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1551/BTTTT-KHCN
V/v hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

Căn cứ Thông tư s30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; và xét điều kiện về đo kim/thử nghiệm hiện nay;

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc áp dụng, thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT kể từ ngày 01/7/2018 như sau:

1. Về đối tượng áp dụng

- Đối với thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz, từ ngày 01/7/2018 thực hiện công bố hợp quy theo QCVN 112:2017/BTTTT; từ ngày 01/10/2018, thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo QCVN 88:2015/BTTTT và thực hiện công bố hợp quy theo QCVN 112:2017/BTTTT.

- Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz và Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương dưới 60 mW không phải thực hiện chứng nhận hp quy, công bố hợp quy.

- Các sản phẩm pin lithium cho máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng, bao gồm pin rời và pin tích hợp bên trong các thiết bị này chỉ phải công bố hp quy theo quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT đối với yêu cầu về an toàn tại điều 2.6 của QCVN 101:2016/BTTTT (hoặc phù hợp với IEC 62133).

2. Về quy trình, thủ tục chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

Quy trình, thủ tục chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công b hp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

3. Về kết quả đo kim/thử nghiệm phục vụ chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

Việc sử dụng kết quả đo kiểm/thử nghiệm phục vụ chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với hướng dẫn bổ sung như sau:

- Đối với các yêu cầu đo kim/thử nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt, Bộ Thông tin và Truyền thông tạm thời chấp nhận công bố phù hợp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong tài liệu kỹ thuật của sn phẩm, hàng hóa hoặc kết quả đo kim/thử nghiệm của phòng thử nghiệm trong nước và nước ngoài đã được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

- Đối với các yêu cầu liên quan đến DVB-T trong QCVN 63:2012/BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông tạm thời chấp nhận kết quả đo kim/thử nghiệm của nhà sản xuất để thực hiện công bố hợp quy cho thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2. Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục cho phép sử dụng kết quả đo kiểm của sát-si (chassis/platform) theo QCVN 63:2012/BTTTT (trừ yêu cầu liên quan đến TCVN 7600:2010 ) đthực hiện công bố hợp quy cho các máy thu hình DVB-T2 có sử dụng sát-si đó.

- Đối với việc thực hiện công bố hợp quy theo TCVN 7189:2009 , Bộ Thông tin và Truyền thông tạm thời chấp nhận kết quđo kiểm/thử nghiệm theo TCVN 7189:2009 hoặc EN 55032/CISPR 32.

- Đối với các sn phm pin lithium rời và tích hợp trong thiết bị thuộc diện bắt buộc phải công bố hp quy, Bộ Thông tin và Truyn thông chchấp nhận kết quả đo kim/thnghiệm thực hiện bi các phòng thử nghiệm được chđịnh, thừa nhận hoặc phòng thử nghiệm đã đăng ký với Bộ Thông tin và Truyn thông.

- Đi vi tiêu chuẩn TCVN 8666:2011 , các quy chuẩn kỹ thuật bao gồm QCVN 24:2011/BTTTT, QCVN 26:2011/BTTTT, QCVN 28:2011/BTTTT, QCVN 38:2011/BTTTT, QCVN 39:2011/BTTTT, QCVN 50:2011/BTTTT, QCVN 51:2011/BTTTT, QCVN 52:2011/BTTTT, QCVN 53:2017/BTTTT, QCVN 57:2011/BTTTT, QCVN 58:2011/BTTTT, QCVN 59:2011/BTTTT, QCVN 60:2011/BTTTT, QCVN 61:2011/BTTTT, QCVN 62:2011/BTTTT, QCVN 67:2013/BTTTT; QCVN 68:2013/BTTTT, QCVN 80:2014/BTTTT, QCVN 97:2015/BTTTT, QCVN 107:2016/BTTTT, QCVN 108:2016/BTTTT và QCVN 116:2017/BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông tạm thời chấp nhận kết quả đo kim/thnghiệm của các phòng thử nghiệm trong và ngoài nước được công nhn phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 hoặc kết quả đo kim/thử nghiệm của nhà sản xuất để chng nhận hợp quy, công b hp quy.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Th
trưởng Phan Tâm (để b/c);
- Cc VT;
- Trung tâm
thông tin (để th/báo);
- Các Tổ chức CNHQ (để th/h);
- Lưu: VT
, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lê Xuân Công

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1551/BTTTT-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Lê Xuân Công
Ngày ban hành: 21/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1551/BTTTT-KHCN

835

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410439