• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý và tổ chức lễ hội


 

Công văn 1552/BYT-VPB1 năm 2015 tăng cường công tác quản lý và tổ chức Lễ hội do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 1552/BYT-VPB1
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1552/BYT-VPB1
V/v tăng cường công tác quản lý và tổ chức Lễ hội

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (Sau đây gọi chung các đơn vị)

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện Hỏa tốc số 229/CĐ-TTg ngày 12/02/2015 về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức Lễ hội, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; tiếp tục thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Kiểm soát chặt chẽ, giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội, nhất là những lễ hội có quy mô, kinh phí lớn; bảo đảm việc tổ chức lễ hội, ngày hội tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, tránh phô trương, lãng phí, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán của địa phương.

3. Hạn chế tối đa sử dụng ngân sách Nhà nước để tổ chức lễ hội, ngày hội; không truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, không lạm dụng truyền hình trực tiếp để huy động tài trợ cho việc tổ chức lễ hội, ngày hội.

4. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội; cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành gương mẫu thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, lưu thông tiền tệ, đặc biệt tại các di tích, công trình tín ngưỡng, tôn giáo, nơi tổ chức lễ hội; không sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được phân công thực thi nhiệm vụ.

5. Tăng cường công tác chỉ đạo, quán triệt, kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các nội dung được quy định tại công văn này; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhận được công văn này, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Mọi thông tin xin liên hệ với Văn phòng Bộ Y tế (Phòng Tổng hợp) theo số điện thoại/ Fax: 04 362732155./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ VHTT&DL (để phối hợp);
- Các Vụ, Cục, TC, TTr, VPB (để thực hiện)
- Lưu: VT, VPB1.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1552/BYT-VPB1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 11/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1552/BYT-VPB1

265

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269693