• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 15543/TCHQ-GSQL năm 2014 về thủ tục gia hạn hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 15543/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 15543/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục gia hạn hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3654/HQHN-GSQL ngày 28/11/2014 của Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo vướng mắc về việc gia hạn hợp đồng gia công số 01/2013 VH-MG ngày 14/09/2013 của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất hàng may mặc Việt Huy. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cục Hải quan TP. Hà Nội hướng dẫn Chi cục Hải quan Hà Tây tiếp nhận phụ lục hợp đồng gia công số 03 ngày 18/11/2014 của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất may mặc Việt Huy. Theo đó, thời hạn của hợp đồng gia công số 01/2013 VH-MG được thực hiện đến ngày 31/03/2015 để xuất khẩu toàn bộ sản phẩm gia công cho đối tác nước ngoài với điều kiện:

- Phụ lục hợp đồng gia công số 03 ngày 18/11/2014 phải có đầy đủ chữ ký, con dấu theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 13/2014/TT-BTC; nội dung phụ lục hợp đồng phải thể hiện đầy đủ nội dung về thời gian gia hạn hợp đồng gia công số 01/2013 VH-MG đã ký đến ngày 31/03/2015.

Phụ lục hợp đồng gia công số 02 bị vô hiệu theo quy định của pháp luật.

- Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công dẫn trên.

2. Giao Cục Hải quan TP Hà Nội chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện việc xuất khẩu sản phẩm theo đúng thời gian đã thỏa thuận trong phụ lục hợp đồng số 03 ngày 18/11/2014. Hết thời hạn thỏa thuận tại phụ lục số 03 ngày 18/11/2014, Công ty phải làm thủ tục thanh khoản với Chi cục Hải quan nơi thông báo hợp đồng gia công theo quy định, trường hợp Công ty không thực hiện thanh khoản, Cục Hải quan TP. Hà Nội chỉ đạo kiểm tra sau thông quan đối với đơn vị.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết, hướng dẫn Chi cục Hải quan Hà Tây thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 6. Phụ lục hợp đồng gia công
...

3. Mọi sự sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các điều khoản của Hợp đồng gia công (kể cả gia hạn hợp đồng) được thể hiện bằng phụ lục hợp đồng trước thời điểm hợp đồng gia công hết hiệu lực và thông báo phụ lục này với cơ quan hải quan trước hoặc cùng thời điểm thương nhân Việt Nam (sau đây gọi tắt là thương nhân) làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng đầu tiên theo phụ lục hợp đồng đó. Phụ lục hợp đồng gia công có đầy đủ chữ ký, con dấu như hợp đồng gia công theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Khi hợp đồng gia công đã thực hiện xong và sản phẩm gia công đã xuất khẩu hết đồng thời hợp đồng gia công đã hết hiệu lực thì thương nhân không được tiếp tục gia hạn hợp đồng gia công.

Đối với trị giá nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công khi có thay đổi, bổ sung thì chấp nhận trị giá ghi trên hóa đơn thương mại của hồ sơ nhập khẩu, không bắt buộc mở phụ lục để điều chỉnh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15543/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 31/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 15543/TCHQ-GSQL

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262427